TARABA, V. Kombinovaný hlinito-křemičitý sol-gel pojivový systém v žárovzdorné keramice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Švec, Jiří

Diplomová práce Bc. Vojtěcha Taraby se zabývá studiem pojového systému na bázi metody sol-gel s kombinovaným koloidním roztokem oxidů hliníku a křemíku v poměru cíleném na vznik mullitu jako finální fáze po výpalu žárovzdorné keramiky. Pojiva na bázi sol-gel procesu jsou stále velmi aktuální v rámci aplikačního výzkumu a ukazují se jako perspektivní cesta ve smyslu nahrazení ekonomicky a ekologicky náročných cementových pojiv, která také nepříznivě ovlivňují některé vlastnosti keramických materiálů, především jejich vysokoteplotních vlastností. Teoretická část se všeobecně zabývá žárobetony a jejich pojivovými systému. Následně se zaobírá základní podstatou koloidních forem oxidu hlinitého a křemičitého a jejich roztoky-soly a především pak procesem jejich zpevnění, tedy koagulací a gelací. Dále se pak zabývá nejlsabší stránkou žárobetonů obecně tedy procesem sušení a vysokoteplotních reakích od rozkladu složek a mikrostruktury nízkoteplotních pojiv až po vznik finální keramické vazby a fází. Experimentální část je uspořádána a nastinujě celkovou myšlenku postupu experimentů a použitých metod. Student přistupuje k inovativnímu systému z několika úhlů pohledu a identifikuje problematické aspekty jeho použití, především v oblasti reologie. Výsledková část pak poskytuje poměrně rozsáhlé spektrum analýz jak samotného procesu zpevnění pojiva, tak i charakteristiku vysokotpelotních procesů z pohledu přípravy netvarových žáromateriálů. Dosažené poznatky i jejich diskuze s literaturou přináší podstatné základní poznatky, ale spíše další podněty ke studiu tohoto pojivového systému, které by byly již za hranou rozsahu diplomové práce i technologické vybavení pro přípravu a aplikaci netvarových žáromateriálů. Jazykové zpracování je obstojné. Relativně široká paleta analytickýh přístupů možná poněkud ubírá na přehlednosti hlavně výsledkové části. Závěr stručně shrnuje provedené experimenty a jejich výsledky a naznačuje problematiku, kterou je třeba dále studovat pro úspěšnou praktickou aplikaci tohoto pojivového systému. Práci studenta v laboratoři i jeho přístup ke konzultacím s vedoucím i kolegy u analytických přístrojů lze hodnotit velmi kladně, pouze práce s dostupnou literaturou mu dávala více zabrat. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koplík, Jan

Diplomová práce Bc. Vojtěcha Taraby se zabývá charakterizací hlinito-křemiřitého sol-gel pojivového systému v žárovzdorné keramice. Žarovzdorná keramika je důležitým materiálem, používaným v mnoha odvětvích silikátového průmyslu, proto je zřejmý široký zájem na inovaci těchto materiálů. Po formální stránce práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. Kladně hodnotím teoretickou část, která byla zacílená na téma práce a zároveň byla použita relevantní vědecká literatura. Výtku bych měl pouze k zbytečné obšírnosti některých kapitol (např. sušení), které nejsou v práci stěžejní. Postrádám seznam zkratek a také úvod byl psán spíše jako abstrakt, což není úplně obvyklé. V experimentální části jsou popsané použité materiály, dále popsán postup přípravy vzorků a jednotlivá měření a možná, až příliš podrobně popsány analytické metody. U klíčové metody TG-DTA chybí typ přístroje, který byl použit a dodal bych i typ atmosféry, ve které probíhalo měření. V praktické části se student věnoval převážně studiu solu a gelu při tepelném zpracování. Výsledky byly zpracovány do přehledných grafů. Kladně hodnotím snahu všechny výsledky zasadit do kontextu s odbornou literaturou a porovnat je s výsledky dosaženými jinými autory. Achillovou patou této práce je logická návaznost jednotlivých kroků a důvod proč se autor vydal daným směrem. Ze zadání práce jsem nabyl dojmu, že budou vyzkoušeny a optimalizovány různé prekurzory k tvorbě hlinito-křemičitého sol-gel pojivového sytému, leč nakonec byl testován jediný mullitový sol. V experimentální části by hodně pomohlo vytvoření jednoduchého schémata, které by ukázalo krok po kroku celý experiment a zároveň zdůvodnilo, proč byla zvolena právě tato cesta. Např. není jasné proč byla zvolena právě cesta volně sušeného gelu. Kapitola výsledků by logicky měla začínat reologií, ale tyto výsledky jsou diskutovány až někde v polovině kapitoly. U ostatních metod není vždy jasné, zda je zkoumán výsledný gel nebo samotný sol, je to často smíchané dohromady. V kapitole 4.6 je popisováno smrštění. Není jasné o jaké smrštění jde a jak bylo měřeno. Celkově je práce pěkně zpracována, bohužel občas se v ní čtenář ztrácí. Práce splnila všechny požadavky na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 138931