INGR, J. Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

V diplomové práci je věnována pozornost pojmu "finanční krize" a jejich jednotlivých druhů a konkrétních příkladů z celého světa. Nicméně konkrétní kritéria pro jejich identifikaci nejsou k dispozici a proto i analyzovaná krize je určena na základě literární rešerše, resp. její identifikace jinými autory. V části týkající se reakcí na krizi ze strany ECB a ČNB mohl být věnován větší prostor měnovým agregátům, které byly výrazně ovlivňovány jednotlivými opatřeními. Celkově lze konstatovat, že mohl být autor důslednější v identifikaci a zhodnocení dopadů reakcí centrálních bank na výsledky hospodaření vybraných podnikatelských subjektů, což v tomto případě byly banky ČSOB, a.s. a Česká spořitelna, a.s. (a samozřejmě jejich "matky" - KBC a Erste Group), např. důkladnější finanční analýzou - ROAE, ROAA atd. V práci lze najít i nepříliš povedené formulace, nepřesnosti (pokles ROE o 2,1 % nebo o 2,1 p.b. - str. 81) občasné překlepy či chybějící čárky v souvětích, nenajdeme zde seznam zkratek. Vzhledem k absenci seznamu zkratek by student mohl vysvětlit podstatu strukturovaných produktů CDO, které se (jako jedna z možností sekuritizace) podílely na vzniku hypoteční krize v USA.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Csakvaryová, Lenka

Cíl práce formulovaný v jejím úvodu analyzovat a vyhodnotit dopady finanční krize na ECB a ČNB byl zajímavě zvolen, jelikož analýzou finanční krize se zabývá spousta odborníků a snaží se z daných závěrů najít nástroje jak zmírnit dopady dalších finančních krizí.Cíl práce byl v podstatě naplněn dle zvolené metody a vybraných informačních zdrojů.Úprava předložené práce v zásadě odpovídá požadavkům kladeným na závěrečnou diplomovou práci. Jazyková a stylistická úprava je bohužel slabší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 99616