BEDNÁŘOVÁ, M. Plán internacionalizačních aktivit pro vybranou organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Cílem diplomové práce je vytvořit plán internacionalizačních aktivit pro zviditelnění organizace v zahraničí. Cíl považuji za splněný s drobnými připomínkami uvedenými dále. Práce je přehledně a systematicky strukturovaná, využití a citace zdrojů je na odpovídající úrovni. V rámci analytické části se autorka věnuje externím a interním faktorům a rovněž vlastnímu primárnímu výzkumu. Analýzy jsou v některých částech zbytečně popisné a není pak zřejmé odkud přesně plynou některé silné a slabé stránky, respektive příležitosti a hrozby. Orientaci v práci by v tomto ohledu pomohlo, kdyby byla každá dílčí analýza shrnuta např. tabulkově s jednoznačně identifikovanými a definovanými příležitostmi a hrozbami u externích faktorů a silnými a slabými stránkami u interních. V představené podobě analýz není zřejmé, odkud některé body uvedené ve SWOT analýze plynou - např. jako silná stránka je uvedeno "Kvalitní zázemí pro excelentní vědu, výzkum a vzdělávání", přitom dílčí analýzy jsou zaměřeny primárně na studenty a vzdělávání, ne na vědu a výzkum. V této souvislosti mám rovněž připomínku k formulaci cílů práce, kde mohlo být upřesněno, do jaké míry se práce zaměřuje na cílovou skupinu studentů, případně na další cílové skupiny v rámci meziuniverzitní spolupráce. Představené návrhy jsou rozděleny na offline a online možnosti komunikace a kooperace, kde ukazuje možnosti obou základních směrů a sílu jejich vzájemného propojení. Zvýšení míry praktické využitelnosti návrhů by pomohlo zpracování aspoň základního realizačního plánu pro jednotlivé návrhy a jejich vzájemné časové koordinace. Autorka se rovněž mohla pokusit odhadnout náklady na realizaci návrhů - v kapitole 3.8 se odvolává na nedostatek informací, odhady lze kvalifikovaně zajistit i z jiných zdrojů. Celkově práci hodnotím jako dobře zpracovanou, i přes velký rozsah tématu se autorce podařilo zpracovat ucelený dokument, který se může stát podkladem pro další plánování. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Jako jedno z nejvýznamnější rizik uvádíte nezískání akreditace pro realizaci online vzdělávání. Proč toto riziko vnímáte na této úrovni? Do jaké míry dokáže VUT v Brně toto riziko eliminovat a jak?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hirš, Jiří

Diplomantka při zpracování zadání prokázala schopnost popsat, analyzovat a vyhodnotit řešenou problematiku vhodným postupem a odpovídajícími metodami. Dokázala se vyrovnat také s omezujícími opatřeními kvůli pandemii COVID-19. Diplomová práce přináší některé nové informace, které lze využít pro rozpracování dílčích kroků strategie posilování internacionalizace na VUT v dalším období a které v současné době nejsou ve vizích zohledněny. During the elaboration of the assignment, the student demonstrated the ability to describe, analyze and evaluate the solved problem by a suitable procedure and appropriate methods. She was able to cope well with the restrictive measures due to the COVID-19 pandemic. The diploma thesis brings some new information that can be used to develop partial steps of the strategy of strengthening internationalization at BUT in the next period and which are currently not taken into account in the visions.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem diplomové práce bylo vytvoření plánu internacionalizačních aktivit, který pomůže zvýšit informovanost a reputaci VUT na zahraničních univerzitách v rámci Evropské unie. Rozsah internacionalizačních aktivit na univerzitách je značný a provázaný napříč strukturou i činnostem. Diplomantka na základě provedených studií vyhodnotila hlavní směry a ty zanalyzovala a vyhodnotila. Mohu konstatovat, že stanovené cíle byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postup řešení je logický, správně členěný a odpovídá řešení tématu diplomové práce. Pro dosažení vytčených cílů byly zvoleny a použity vhodné metody pro analýzu a vyhodnocení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Dosažené výsledky jsou interpretována velmi dobře. Chybí mi přehled zkratek a některých speciálních výrazů, které by bylo vhodné vysvětlit pro veřejnost a dotčené pracovníky fakult a ostatních součástí VUT.
Praktická využitelnost výsledků A Diplomová práce v závěrech uvádí konkrétní výstupy, které jsou přínosné pro aplikaci v praxi. Kromě závěrečného přehledu jsou v práci také zmíněna témata, která při vytváření aktuální strategie internacionalizace na VUT nebyla zatím uvažována. Jsou to například: pohled, jak studenti ovlivňují ekonomiku města Brna; organizace a koordinace studentské mezinárodní konference; organizování soutěží pro studenty a komplexní zatřídění informací do hodnotících nástrojů.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Struktura diplomové práce je velmi dobrá. Drobné nedostatky se objevují v nejednotném číslování podkapitol jednotlivých kapitol (např. 1.6 a 1.7), v opakovaných názvech odstavců v jednotlivých podkapitolách (např. 2x Sporty na VUT v části 2.4.1). Vyskytují se některé neodborné výrazy (např. propiska, stoplo možnosti) a poměrně obecný výraz: zviditelnit VUT, který může mít i negativní účinek při nevhodném zviditelnění.
Práce s informačními zdroji A Pro řešení problematiky byly využity relevantní informační zdroje a diplomantka prokázala, že s nimi dokáže správně pracovat. Nejedná se jen o literární informační zdroje, ale také datové a práci s nimi.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 126194