KRMÍČEK, A. Chladící systém Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebela, Kamil

Bakalářská práce se zabývá chladícím systémem na Formuli student s elektrickým pohonem. V úvodních kapitolách je popsán tým a soutěž Formule student. Rešeršní část práce se zabývá vývinem tepla a chlazením komponent. Popis jednotlivých principů je komplexní, zahrnuje přestup tepla, jeho generování i vliv na jednotlivé komponenty. V následující kapitole je popsán chladící okruh Dragona eD1, který je podroben analýze jednotlivých komponent i kompletního okruhu. Na základě četných měřeních jsou vyvozeny závěry pro využití jednotlivých prvků v následujícím navrhovaném okruhu na Dragona eD2. Měření jsou na vysoké úrovni, zahrnující statické i dynamické měření za jízdy. Pro potřeby měření bylo potřeba upravit mnoho součástí, navrhnout vhodný měřící řetězec a zajistit sběr dat. V návrhové části jsou využité vstupy zpracovány a udávají okrajové podmínky pro návrh jednotlivých komponent. Jsou využity analytické metody společně s numerickými metodami pro stanovení základního uspořádání okruhu a jeho jednotlivých komponent. Část vstupů nebylo možné změřit před návrhem okruhu, proto jsou některé hodnoty dopočteny a přepočteny podle datových listů a očekávaného zatížení od upravených komponent vozu. Ve spolupráci s průmyslovým partnerem je navržen výměník, který je změřen a vyhodnocen. Práce je velmi komplexní, logicky uspořádaná a využitelná pro praxi. Student v průběhu vypracovávání práce konzultoval dílčí kroky, měl konstruktivní a kritické myšlení a ze zjištěných výsledků vyvozoval logické závěry. Práci doplňují zdroje kvalitní literatury a jsou vhodně použité. Cíle práce jsou splněny a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Böhm, Michael

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou chladicího systému elektrické formule student. Vzhledem k současným změnám v pravidlech soutěže se jedná o aktuální a velmi diskutované téma. Práce je svým obsahem i rozsahem velmi nadstandartní na poměry bakalářské práce (76 stran vlastního textu). Bylo třeba provést velké množství experimentů a výpočtů. Práce je vhodně strukturována a členění textu je logické. V některých podkapitolách však autor opakuje již napsaná tvrzení, což při rozsahu práce je pro čtenáře rušivé a bylo by možné vyřešit pouze odvoláním na předchozí kapitolu. V práci se také objevuje menší množství gramatických a stylistických chyb. Nejčastější je problematika interpunkce, kdy autor používá rozsáhlá souvětí. Také pro zápis věty vedlejší se používají čárky, nikoliv spojovníky. Nachází se zde také několik chyb v terminologii, kdy „fitink“ je spíše technická hantýrka a „termální odpor“ je v jazyce českém lépe tepelný odpor. Poslední výtkou je uvádění výkonových parametrů motoru bez uvedených otáček, při jakých je parametrů dosaženo (str. 24 kap. 3.1). Z grafického hlediska je práce na velmi dobré úrovni, některé grafy mají však poměrně malé popisky, případně lehce horší kvalitu. Autor využívá řadu zdrojů, které v práci správně cituje. Vzhledem k rozsahu práce je však množství chyb zcela přijatelné, student splnil všechny body zadání, práce obsahuje všechny náležitosti a celkově práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 137052