MALÍK, L. ZOO BRNO – TROPICKÝ PAVILON [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Hmotové řešení návrhu hlavního objektu vykazuje určitou míru odvahy autora experimentovat a zkoušet nové, odvahy konfrontovat dané prostředí s prvky vlastního tvůrčího vyjádření. Student v základním konceptu zohledňuje představy a požadavky strategie rozvoje areálu brněnské zoo. Architektonický koncept objektu tropického pavilonu může vyvolávat diskuse o vztahu mezi původním historickým objektem a míře jeho přepisu do soudobých forem, je ale výsledkem studia a analýz soudobých trendů v navrhování zoo expozic. Práce splnila zadané úkoly a prokázala schopnost autora postoupit do architektonické praxe. Otázka : Popište hlavní principy tvorby soudobých vnitřních zoo expozic, které jste uplatnil ve svém návrhu, a uveďte rovněž jejich dopad na stavebně kostrkční řešení objektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Student prokázal při řešení diplomové práce samostatnost nezbytnou pro odbornou činnost koncepčního pracovníka, schopnost orientovat se v řešené problematice a správně fázovat jednotlivé kroky vedoucí k vyřešení úkolu. Přístup studenta je proto možné popsat jako samostatný, uvědomělý, svědomitý.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Projekt je svým základním ideovým konceptem zajímavou ukázkou řešení novotvaru v prostředí silně determinovaném zvyklostmi a tradicí budování zoo expozic. Respektuje danosti lokálního stavebně-architektonického vývoje areálu brněnské zoo, na který chce tvůrčím způsobem navázat. V celku práce splňuje požadavky na zpracování diplomového projektu jako závěrečné kvalifikační práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Urbanistické řešení je logické a v podstatě jediné možné. Je dáno realitou řešeného území a vychází z celkové koncepce areálu zoo. Za dobré řešení považuji využití předprostoru nového pavilonu na hřebeni kopce pro navození atmosféry prostředí Amazonie modelací krajiny do škály jednotlivých venkovních expozic, což celé vygraduje a vyvrcholí vlastním pavilonem.
Architektonické řešení B Autor zvolil pro základní architektonický koncept jednoznačnou formu přepisu tradičního latinskoamerického objektu. Je jasné, že tímto deklaruje znalost principů navrhování soudobých zoo expozic se silným důrazem na edukativní funkci a uplatňování etno-prvků v rámci komplexnosti expozice. Přesto bude vždy otázka takto přesného přepisu historického etno-objektu do soudobého výrazu moderní budovy přinejmenším námětem do diskuse.
Provozní řešení A Silnou stránkou návrhu jsou detailně promyšlené a propracované provozně-dispoziční souvislosti, které jednoznačně vypovídají o autorově znalosti základních principů a specifik navrhování moderní zoo expozice.
Technicko konstrukční řešení B Materiálové a konstrukční řešení je promyšlené a funkční. Překvapit může skutečnost, že za základ pro v podstatě velkokapacitní skleníkový objekt volí autor železobetonové nosníky, v zásadě je to však řešení možné. Narozdíl od jiných diplomových projektů postrádám sice stavebně-konstrukční řez celým objektem od vrcholu po základovou spáru, ale naopak oceňuji, že se autor zabýval i jinými – pro tropický pavilon důležitými aspekty, jako je energetické schema.
Formální úroveň B Po stránce grafické a adjustační výbavy práce odpovídá standardu diplomového projektu. Za silnou stránku v tomto ohledu můžeme považovat ztvárnění “vnitřní krajiny” expozice v půdorysech a řezech. Škoda jen, že základní situace ve srovnání s tím vyznívá poněkud schematicky. Některé ruční skici působí rovněž graficky rozpačitě, ale v zásadě je můžeme považovat za doprovodný materiál. Grafika zvolená pro vizalizace interiéru částečně znesnadňuje čitelnost a srozumitelnost konceptu.
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 108404