BARTOŠ, O. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Diplomant si pro zadané téma sám vyhledal referenční společnost a dohodl s ní spolupráci. Při zpracování práce pracoval diplomant samostatně, projevoval zájem o řešenou problematiku a prokázal jak schopnost aplikovat vědomosti získané studiem oboru, tak i schopnost pracovat s odbornou literaturou. Práce má ryze aplikační charakter. Její hlavní přínos spočívá ve zpracování nezávislého hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu. Na dobré úrovni je i formální úprava. Práce je přehledně uspořádaná a umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Medek, Martin

V první kapitole autor rekapituluje teoretická východiska týkající se finanční výkonnosti, ze kterých následně vychází. Vše objasňuje za použití odborné literatury. Kapitola působí přehledně a jsou zde vysvětleny veškeré pojmy, které jsou dále využity. V následující druhé kapitole se autor zaměřuje na samotnou finanční výkonnost Zemědělského podniku Kvasicko, a.s. a jeho nejbližších konkurentů. Zvolení konkurenti jsou vybráni vhodně, jedná se o několik přímých konkurentů a taktéž zde autor zahrnul podniky, které se svou specializací lehce liší. Finanční výkonnost podniku autor interpretoval správně. SWOT analýzu autor vypracoval vhodně, ocenil bych však podrobnější rozpracování jednotlivých stránek této analýzy. V poslední kapitole se autor zaměřil na návrhy pro zlepšení finanční výkonnosti podniku. Návrhy jsou členěny logicky a jejich využití dává pro podnik smysl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142017