VAVROVIČ, J. Implementace CAN bus komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Spáčil, Tomáš

Práce pana Vavroviče byla adekvátně zpracována vhodnými metodami. V rámci rešerše lehce zachází do zbytečných detailů, které jsou pro řešení problému irelevantní, avšak jinak pro řešení volil adekvátní postupy, pracoval samostatně a s vlastní iniciativou. V textu se vyskytují pravopisné chyby a občas slovenská slova. Dosažené výsledky budou v budoucnu využity jakožto výchozí bod při vývoji dalších elektronických zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rajchl, Matej

Pan Vávrovič vypracoval bakalářskou práci, která se zabývala vytvořením a implementací ukázkové CAN sítě mezi Raspberry Pi a mikrokontrolerem dsPIC. Práce poskytuje výborný přehled protokolu CAN a postup, jak zprovoznit CAN na výše zmíněných zařízeních a následně je celá koncepce ve finále otestována s využitím vývojových kitů a periferních zařízení. V některých místech autor zachází až moc do detailu, a proto je čtení někdy obtížné. Úvod neobsahuje jasnou motivaci, jakého využití by tato práce mohla mít v budoucnu, a to je ponecháno na představivosti čtenáře. Taktéž úvod působí spíše jako více rozepsané zadání. Závěr práce se gramaticky zhoršuje, obsahuje hodně česko-slovenských výrazů a neobvyklých souvětí. I navzdory těmto připomínkám hodnotím práci jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132559