SMIŘICKÝ, J. Vliv nastavení parametrů míchací linky na vlastnosti kaučukové směsi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Petrůj, Jaroslav

.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků C
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kučera, František

Předložená diplomová práce s názvem „Vliv nastavení parametrů míchací linky na vlastnosti kaučuků“ obsahuje v zadání požadavek: „Stanovit optimální procesní parametry míchání vybraných kaučukových směsí…“. Ve skutečnosti se diplomová práce zabývá hodnocením vlastností dvou kaučukových směsí zpracovávaných v hnětiči za odlišných rychlostí odtahu vzduchotechniky, konkrétně 10 a 24 m.s-1. Vedle uvedených dvou obecných formulací kaučukových směsí a obecného postupu dávkování do hnětiče označeného Z1 až Z4 jsou uvedeny dva neměnné parametry míchání: teplota 160 °C a čas míchání přibližně 400 s. Přesným pozorováním a optimalizací skutečných parametrů míchání se autor práce nezabývá, jedinými proměnnými optimalizace jsou 2 rychlosti odtahu vzduchotechniky a dva postupy dávkování směsi do hnětiče, což je pro seriózní optimalizaci nedostatečné. Jediným závěrem prezentovaným v práci je skutečnost, že rychlost odtahu vzduchotechniky (kupodivu) nemá pozorovatelný vliv na vlastnosti připravených kaučukových směsí. Zadání práce proto považuji za nesplněné. Formálně má diplomová práce závažné nedostatky z hlediska většiny hodnocených kritérií: Členění práce – abstrakt práce je částečně úvodem a cíli práce, nepopisuje, o čem práce ve skutečnosti pojednává, jaké experimenty a výsledky jsou v ní obsažené. Teoretická část pojednává na 21 stranách o jednotlivých gumárenských surovinách, na 7 stranách o postupu výroby pneumatik, z toho necelé 2 strany se zabývají mícháním kaučukových směsí, následuje výčet metod pro hodnocení vlastností kaučukových směsí na 5 stranách. Zcela chybí literární rešerše požadovaná v popisu úkolu v zadání – nebyl použit jediný vědecký článek, ačkoliv je možné řadu publikací o zpracování kaučuků ve vědeckých časopisech nalézt. Postrádám kapitolu „Cíle práce“, dále kapitoly „Použitý materiál a chemikálie“, kapitolu „Metody míchání směsí“ a „Metody charakterizace připravených vzorků“. Z formálního hlediska postrádám rovněž jakoukoliv „Diskuzi výsledků“, ačkoliv je v názvu kapitoly 3. uvedena. Členění kapitol experimentální části je nedostatečné a svým rozsahem je experimentální část nepoměrně krátká k části teoretické, kdy 23 stran obsahuje z větší části bodové grafy závislosti vlastností směsí na čísle vzorku. Chybí odkazy na většinu obrázků s grafy a část odkazů na tabulky s výsledky. Komentáře výsledků jsou stručné a vágní, seriózní diskuze, jak bylo konstatováno výše, zcela chybí. Nedostatečný je i počet použitých literárních zdrojů – celkem uvedeno 32, nicméně kniha „Maláč J., Gumárenské technologie“ je uvedena 6 krát, stejně tak se překrývají citace [22] a [23], dále je citováno 7 vnitropodnikových předpisů Barum Continental a 11 vysokoškolských učebnic a skript, nebyl použit jediný vědecký článek. Pochválit lze poměrně dobrou jazykovou stránku práce, nicméně čerpáno bylo převážně ze zdrojů v češtině. Ačkoliv jsou věcné chyby pro hodnocení DP vzhledem k závažnějším nedostatkům podřadné, některé věcné nedostatky uvádím – v obr. 1 vzorec neodpovídá textu, chyby v záhlaví tab. 1, různé rychlosti odtahu na str. 46 – 26 m/s a 24 m/s, chybná tabulka 5, špatné jednotky u Mooney viskozity, „viskózový Modul G´´“, absence teploty stanovení viskozity u obr. 26, 31, 44, 50; v grafu 59 chybí modré body, chybějící odkazy na obrázky a tabulky apod. Práce podle mého názoru neobsahuje informace ani výsledky vyžadující utajení, resp. odložené zveřejnění. Ačkoliv se student nepochybně seznámil s provozem a technologií míchání kaučukových směsí, hodnocená práce nesplňuje požadavky kladené na diplomovou práci na FCH VUT v Brně a hodnotím ji stupněm F – nedostatečně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F
Logické členění práce F
Kvalita zpracování výsledků E
Interpretace výsledků, jejich diskuse F
Využití literatury a její citace F
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem E
Závěry práce a jejich formulace E
Navrhovaná známka
F

Otázky

eVSKP id 119003