STANĚK, J. Využití Business Intelligence pro podporu rozhodovacích procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Cílem práce byl návrh řešení Business Intelligence pro společnost s hlavní orientací pro podporu rozhodovacích procesů. Autor prokázal velmi dobrou znalost a orientaci v problematice a to včetně použití pokročilejších postupů při vývoji aplikace a práce s větším množstvím zdrojů dat. Cíl práce byl splněn a práci doporučuji k obhajobě. Otázka: 1. Jak je plánováno rozšíření funkcionality navržené aplikace?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Luhan, Jan

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Hlavní cíl v podobě návrhu řešení BI pro konkrétní subjekt s orientací na podporu vybraných rozhodovacích procesů byl naplněn. Práce je orientována především na praktickou realizaci reportingu v prostředí MS Power BI na základě interních i externích datových zdrojů a s využitím mapových podkladů. V samotné práci je patrný systematický a praktický přístup k řešení dané problematiky, avšak v dílčích částech by práce mohla být zpracována detailněji a s vyšší provázaností k danému problému (především v propojení teoretické části s následnými analýzami a návrhy). Z práce je patrná autorova orientace na praktický výstup, který podpoří oblast reportingu a řízení. Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, přičemž lze nalézt pouze drobné nedostatky ve formátování, stylistice či jazykových nepřesnostech. Z práce je zřejmá autorova orientace v dané problematice a systematický přístup při řešení problémů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 143734