NĚMEČKOVÁ, K. Detekce vybraných typů srdečních arytmií v EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Ronzhina, Marina

Studentka Karolína Němečkova pracovala na zadání diplomové práce aktivně, svědomitě a systematicky v průběhu celého semestru. Postup navrhla od začátku zcela samostatně, s využitím informací, které čerpala z aktuálních výzkumů z kvalitní odborné literatury. Práce je velmi dobře čitelná, text je plynulý, bez redundantních pasáží, hojně ilustrovaný. Formální stránka je rovněž na velmi kvalitní úrovni. Studentka implementovala několik klasifikátorů se zaměřením na srdeční arytmie, které jsou považovaný za obtížně rozpoznatelné kvůli nespecifickým projevům v EKG a menšímu zastoupení v dostupných pacientských databázích. Studentka rozdělila vícekategoriální problém na dva méně komplexní, které by mohly sloužit jako moduly pro rozšíření funkcí jiných softwarových řešení. Otestovala několik architektur hlubokých umělých sítí, včetně modelů obsahujících různé typy pozornostních modulů. Při testování použila několik datasetů lišících se počty zastoupených arytmií a počty záznamů v jednotlivých kategoriích. Pracovala s různě rozšířenými sety EKG a zjišťovala vliv různých augmentačních technik na kvalitu detekce. Zadání práce splnila v plné míře. Klasifikační úspěšnost předložených postupů je do jisté míry srovnatelná s výsledky jiných autorů, což poukazuje na jejich praktický potenciál. Výsledky jsou v práci detailně rozebrány a okomentovány. Limitace implementovaných metod jsou studentkou diskutovány. Rovněž jsou navrhnuté postupy pro navazující práci v daném směru, včetně kaskádové architektury, která by mohla vést k přesnějším výsledkům. Věřím, že výstup této práce poslouží dobrým základem pro další výzkum v oblasti klasifikace srdečních arytmií na UBMI. Práci studentky hodnotím velmi kladně stupněm A/98 b.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Ředina, Richard

Studentka Karolína Němečková vypracovala diplomovou práci, ve které se zabývá vytvořením klasifikačních modelů určených pro méně časté arytmie. V teoretické části práce autorka provedla obsáhlou rešerši v oblasti využití hlubokých neuronových sítí pro detekci arytmií. Zdařile představila jak jednotlivé typy neuronových sítí, tak i komponenty, ze kterých se skládají a bude je využívat v praktické části. V navazující kapitole jsou dopodrobna popsána data, se kterými bude studentka pracovat. Konkrétně jsou zde rozebrané fibrilace a flutter síní a následně i AV blokády I-III. Na straně 29 kapitola 2.2 se studentka dopouští malé nepřesnosti v popisu fibrilace síní, kdy popisuje v signálu cituji: „P vlny o velmi rychlé frekvenci“ konec citace, i přestože pro fibrilaci síní je typická absence P vln, a naopak přítomnost vln F, které jsou nepravidelné. Ve třetí kapitole je zdařile popsáno programové řešení, které studentka zvolila. Všechny kroky jsou zde srozumitelně vysvětleny, a to i s očekávaným příspěvkem k co nejlepším výsledkům. Dílčí výsledky učení sítě jsou zde přehledně shrnuty v řádně označených tabulkách. Na straně 47 studentka uvádí vzorec 3.1, jehož význam je v textu vysvětlený, ale není nikde specifikován zdroj, ze kterého byl převzat. Zároveň by se tento vzorec měl objevit spíše v teoretické části v první kapitole. Stejně tak je v závěru strany 50 zmíněno, že pro detekci některých arytmií nehraje roli volba použitých svodů. K tomuto výroku opět není zdroj a ani nevyplývá z předchozího textu. V diskusi studentka uvádí možné zdroje chyb a zároveň nabízí srovnání s dostupnou literaturou. Na straně 63 jsou uvedeny zkratky (MI a STCHNG) v souvislosti s možnými zaměněnými diagnózami. Význam těchto zkratek není nikde vysvětlen. Jako jeden ze zdrojů chyb je zde uvedena špatná vstupní klasifikace a záměny mezi jednotlivými arytmiemi. Bohužel zde není nikde uveden alespoň orientační počet nebo procentuální podíl takto špatně zařazených vzorků. Práce je celkově na vysoké věcné úrovni s minimem překlepů nebo gramatických chyb. Po formální stránce je nutné vytknout, že literatura není seřazena podle toho, jak je citována v textu a dva zdroje ([29] a [51]) nejsou citovány vůbec. I přes tyto nedostatky hodnotím práci jako zdařilou, a to konkrétně stupněm B, 85 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
85

eVSKP id 142098