ČERNÝ, J. Kritická analýza investování do bytů z pohledu fyzických osob v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Jak byste srovnal/porovnal investování do bytů v porovnání s ostatními aktivy (např. dividendové akcie či dluhopisy)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fajkus, Jiří

Velmi důležitý akademický počin pro exaktní zkoumání bytů, jako předmětu individuálního investování i příkladu meziregionální tržní komparace efektivnosti takovýchto investic pro obchod s nemovitostí. Individuální vnímání rizikovosti investice do bytu ve vztahu k IRR. Aktuální ceny bytů, úrokové sazby hypoték a tržní nájemné z pohledu vlivu na poptávku po bytových investicích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Vzhledem k omezenosti primárních info. zdrojů
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A metodika zcela korektní
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A jeden z prvních pokusů o exaktní uchopení tématu
Obtížnost a správnost řešení C mimořádně obtížné téma, přesto v zásadě správné řešení
Přínos pro praktické i teoretické využití B průkopnická práce
Odborná jazyková úroveň B pouze zanedbatelné nepřesnosti
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B drobné grafické neadekvátnosti
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 38196