STROHNEROVÁ, T. Communitas x Immunitas / Dům pro mou komunitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpán, Marek

Návrh farního komunitního centra je řešen v rekonstruované opavské budově s dostavbou dvorního traktu. V dnešní době hledání identity farních společenství a jejich ztotožňování se se soudobou architekturou i dobou navrhuje, poněkud provokativně, lezeckou stěnu v původní kapli. Funkční posun dlouhodobě nevyužité kaple považuji za správný. Společenský sál jako největší místnost umisťuje v přízemí s kontaktem se zahradou pro aktivizaci společenských vazeb. Do dispozičně předurčené stávající stavby domu dává kancelářské, obytné funkce a zázemí. Architektura návrhu je konzervativně úměrná. Konstrukční řešení je adekvátní. Grafická prezentace je pochopitelná, zasloužila by však lepší koncovku. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka přistoupila k práci svědomitě v průběhu celého semestru, projevila analytické myšlení a racionální přístup k tvorbě, určování a řešení problémů na pro ni nové cestě k výsledku. Studentka se seznámila s odbornou literaturou i obšírně s tématem farních komunitních center v Ostravsko-opavské diecézi. Projevila cit pro proporcionalitu, myšlenkovou vyzrálost i připravenost obhájit svůj návrh.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Jura, Pavel

Předložená bakalářská práce je vyváženým návrhem, který přiměřenými prostředky zakládá novou přístavbu i úpravy stávajících staveb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanistické řešení je vzhledem k tématu práce dotčeno v malé míře, přesto se v návrhu uplatňuje. Autorka navrhuje logickou přístavbu ve dvoře původních staveb, kterou umisťuje do rohu pevných zdí a zachovává tak určitý volný prostor dvora.
Provozní řešení A Provozní řešení je přehledné, kladně hodnotím zejména variabilitu sálu a strategické umístění baru mezi kavárnu a sál, stejně jako odbytovou plochu mezi sálem a původním objektem. Navržené provozní řešení postrádá oddělené sociální zázemí obsluhy baru, které je základní podmínkou stravovacího provozu.
Technicko konstrukční řešení A Technicko konstrukční řešení je lapidární, přiměřené účelu a jistě realizovatelné.
Architektonické řešení A Architektonické řešení hodnotím kladně, je přiměřené jak formou, tak i předpokládaným investičním nákladem. Logicky navrhuje nový sál v podobě přístavby, původní sakrální prostor pak využívá vložením nového menšího objemu. Velmi kladně hodnotím východisko autorky v podobných stavbách ve městě a založení jasného řádu stavby a rytmu fasády.
Formální úroveň B Formální úroveň bakalářské práce hodnotím jako dostatečnou pro prezentaci záměru.
Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 142187