ŠTYLÁREK, M. VYUŽITÍ BIOPLYNU V DOPRAVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vopařil, Jan

Student se věnoval své závěrečné práci průběžně a v plném rozsahu splnil požadavky na ní kladené jejím zadáním. Podařilo se mu předložit velmi čtivý, souvislý a pro čtenáře logicky uspořádaný text, jehož přínos lze spatřovat především v jeho druhé části, ve které se zabývá obměnou konkrétního vozového parku. Navzdory tomu, že úvodní kapitoly mnohdy až přespříliš podrobně diskutují problematiku, která se vzhledem k cílům práce jeví jako minoritní, lze práci označit za poměrně zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zháňal, Lubor

Závěrečná práce pojednává o bioplynu vzhledem k možnostem jeho využití jako paliva pro dopravní prostředky. V úvodních kapitolách se student snažil předložit teorii nutnou pro pochopení kapitol následných, jako například výroba bioplynu, způsoby jeho čištění apod. Tyto kapitoly se však zdají být vzhledem k cílům práce zbytečné, přičemž je jim vyhrazena podstatná část práce. Další, značně přínosnější, kapitoly pojednávají o argumentech, se kterými by mělo být uvažováno při rozvahách nad obměnou vozového parku zemědělského podniku. Tuto část lze naopak označit za poměrně zdařilou, a to i přesto, že informace podstatné pro splnění cílů práce jsou poměrně strohé (viz např. kap. 3.4). Co se zpracování bakalářské práce týče, tak ji lze vytknout pouze několik drobných nepřesností ve formulaci odbornějších pojmů a občasně ne zrovna ideálně navazující změny diskutovaného tématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50631