ŠOMPLÁK, R. Využití metod stochastického programování pro hodnocení investic v energetických zdrojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Pavel

Diplomant řešil aktuální problém vytvoření matematického modelu pro problém výstavby a provozu spalovny a zcela splnil požadavky zadání diplomové práce. Motivace a úvod do problematiky jsou přehledně uvedeny v kapitolách 1 a 2. Pro řešení problému se diplomant samostatně seznámil s problematikou matematického a zejména stochastického programování se zaměřením na dvojstupňové scénářové here-and-now modely. Výzvou v této souvislosti pro něho byla skutečnost, že díky administrativním opatřením nemohl studovat související předmět Optimalizace II, který v daném roce pro malý počet studentů matematického inženýrství (nikoliv zapsaných) nebyl otevřen. Přehledová teoretická část práce v kapitole 3 je stručná a zaměřuje se zejména na související modely. Diplomant z aktuálních odborných zdrojů nastudoval odbornou problematiku a účastnil se řady konzultací na ÚPEI. Osvojené poznatky uplatnil zejména v kapitolách 4 a 5, kde detailně rozebírá prvky postupně vytvářeného modelu s důrazem na jejich stávající inženýrské formulace a užití. V práci jsou použita reálná data, docílené výsledky a formulované závěry (viz kapitola 7) budou použity v praktických aplikacích v rámci projektů UPEI. Diplomant pracoval samostatně a iniciativně, usiloval o vlastní přístupy při řešení problematiky diplomové práce. Tato samostatnost nakonec vedla k jisté nevyváženosti, kdy za výbornou považuji postupnou konstrukci základního modelu v 3.7 a implementaci modelu z kapitoly 6 v GAMSu (viz přílohy), na druhé straně poměrně kompaktní popis modelu v kapitole 6 nevyužívá možnosti, aby hodnoty některých proměnných byly určeny až v rámci postprocessingu a velikost a složitost modelu mohla tak být redukována. Rovněž postupným, spíše nezávislým, vývojem modelu a implementace vznikly některé nepříliš dokumentované rozdíly mezi matematickým popisem a kódem v GAMSu. Za velmi zajímavé považuji autorovo původní srovnání použití měsíčních dat a agregovaných ročních dat v 4.6, ke zvážení bylo jeho pozdější zařazení v práci. Musím zdůraznit, že vysoce oceňuji, že diplomantem prezentované modely jsou původní. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mrázková, Eva

Práce se zabývá využitím stochastického programování v úloze strategického investování do výstavby spalovny (zařízení pro energetické využití odpadů). V práci jsou podrobně popsány jednotlivé proměnné a parametry matematického modelu. Oceňuji zařazení zjednodušených modelových příkladů (3.7 a 4.6), které umožňují lepší vhled do problematiky. Kapitola zabývající se analýzou výsledků rozsáhlé optimalizační úlohy obsahuje nejen přehled základního řešení, ale i citlivostní analýzy vzhledem k několika vstupním parametrům, které mohou být při řešení reálné úlohy pro investora velmi důležité. Z formálního hlediska je důležité zmínit kvalitní sazbu práce v prostředí LaTeX, i když se autor nevyhnul formálním a faktickým chybám v matematických formulacích a většímu množství pravopisných chyb. Větším nedostatkem práce je, že obsahuje pouze model s obecnými funkcemi a neobsahuje matematický model s konkrétními parametry, které autor použil při implementaci v programu GAMS. Při srovnání některých omezení v textu a ve zdrojovém kódu je navíc jasné, že buď v textu nebo ve zdrojovém kódu musí být chyba. Také hodnoty některých hledaných proměnných se v textu a výstupu z GAMSu liší. Celkově považuji předloženou práci za kvalitní, hodnotím ji stupněm B a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 36879