LOS, M. Studie ekologického dopadu výroby, provozu a likvidace různých typů automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaššo, Kamil

Student Bc.Los prokázal iniciativu, zájem o problematiku a kritické myšlení. Na práci pracoval samostatně, s konzultacemi približně jednou za měsíc. Na základě důkladné rešerše si stanovil rozumné předpoklady a vhodně zvolil hodnoty jednotlivých emisních faktorů potřebných pro výpočet. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím práci 96b.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Máca, Josef

Pan bakalář Marek Los zpracoval diplomovou práci na téma ekologického dopadu výroby, provozu a likvidace různých typů automobilů. Jedná se o velmi podrobnou rešerši emise skleníkových plynů produkovaných při jednotlivých fázích života automobilu. Tomu odpovídá i rozsah použité literatury v celkovém počtu 84 zdrojů. Práce je systematicky rozdělena do kapitol podle druhu palivy automobilu (benzín, nafta, elektromotory a CNG) a stanoveny emisní koeficienty pro jednotlivé životní fáze automobilu. V závěru práce byl, na základě současného trhu, vytvořen model automobilů pro každý typ paliva a vypočtena hodnota emise skleníkových plynů každého z nich. Na základě výsledků byly automobily seřazeno od nejlepších po nejhorší. Práce se na emisi skleníkových plynů dívá z velmi širokého úhlu, a to od vlivu těžby ropy, její dopravy a zpracování až po rozebírání automobilu a spotřeby elektrické energie na sešrotování vraku. V práci se vyskytuje několik nedostatku z pohledu technického textu jako chybějící odkazy na některé obrázky, špatný zápis chemických značek, a hlavně anglické obrázky v česky psané práci. I přes zmíněné nedostatky je práce na dobré úrovni. Diplomová práce splnila zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 142022