PORT, M. Modelování elektromagnetického pole ve tkáni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jiří

Úkolem diplomanta bylo seznámit se s teorií šíření elektromagnetických vln v oblasti vkv a prostudovat vlastnosti biologických tkání při interakci s těmito elektromagnetickými poli. Těžiště práce mělo být ve zvládnutí funkcí a aplikaci programového prostředí COMSOL při vypracování modelové studie tepelných změn v mozkové tkáni při provozu mobilního telefonu. Dosažené výsledky měly být porovnány s hygienickými limity v této oblasti. Předložená diplomová práce je rozdělena do 3 stěžejních bloků : poznatků z teorie elektromagnetického pole, popisu programového prostředí COMSOL Multiphysics verze 4.2 a přípravy modelového řešení. Kapitola věnovaná zákadním poznatkům z teorie elektromagnetického pole prokazuje diplomantovu schopnost práce s literaturou. Literární rešerše ze 44 pramenů má však jen formu studijních výpisů bez zřejmého doložení vlastního hlubšího chápání problematiky. Důkazem je rovnice (2.28) na str. 8. Část věnovaná programovému prostředí COMSOL je stručným výpisem funkcí a možností programu. Stejně tak i část věnovaná anténám mobilních telefonů. Modelové řešení skončilo nastavením parametrů modelu. Pracovní aktivita diplomanta a zaujetí pro řešení problému nebyla nijak výrazná - bylo ji možné sledovat zhruba až od března, tedy po třetině semestru. Vlastní odborná invence i snaha dosáhnout výsledků řešení však byla mizivá. Důkazem je naprostá neschopnost samostatného řešení zadaného problému spojená se základními neznalostmi programování. Zadání projektu v části vlastního řešení modelové studie nebylo splněno, bylo jen částečně naznačeno. Předloženou práci proto nedoporučuji k obhajobě a hodnotím : nedostatečně. Doporučuji zadat diplomantovi nové téma diplomové práce.

Navrhovaná známka
F
Body
40

Posudek oponenta

Čížek, Martin

Úkolem diplomanta bylo seznámit se s nezbytnou teorií z oblasti šíření elektromagnetických ve VKV pásmu. V prostředí COMSOL měl poté zpracovat model tepelných změn v biologické struktuře při šíření signálů z mobilního telefonu v pásmech užívaných pro GSM. Rozsah předložené práce je 37 stran čistého textu. Úvodních 19 stran je věnováno souhrnu pozatků o šíření elektromagnetických vln v biologických tkáních a hygienických norem, je citováno (korektně) převážně ze skript UBMI nebo UREL. Na následujících 10 stranách se autor věnuje obecnému popisu prostředí COMSOL a popisu jeho grafického uživatelského rozhraní (GUI). V případě popisu GUI nechápu jeho bližší smysl nebo přínos. Uživatelský manuál COMSOLu suplovat nemůže, protože se z něj stejně nedozvíme nic zajímavějšího, než jak např. vypadá Menu File nebo Edit v nadživotní velikosti. Přínosné by však mohlo být, kdyby diplomant místo nicneříkajících screenshotů uvedl nějaký krátký příklad, jak v COMSOLu založit jednoduchý projekt apod., což by šlo chápat jako zjednodušený návod pro nové uživatele, což jsem již v jiných DP na podobné téma viděl. Bohužel, jediný přínos této pasáže vidím ve zvětšení počtu stran práce. Na dalších 9 stranách se autor věnuje popisu planárních antén používaných v mobilních telefonech. Posledních 8 stran textu je věnováno samotnému řešení zadání diplomové práce. Autor použil 3D model hlavy, který je v databázi ukázkových úloh Bioheat Transfer modulu v prostředí COMSOL, tudíž žádný model sám nevytvořil. Poté nastavil na základě studia různých odborných pramenů jeho parametry. Dále však v práci nepokračoval, nevytvořil model antény mobilního telefonu a neprovedl žádnou simulaci ohřevu bilogických struktur vlivem šíření elektromagnetickáho pole v GSM pásmech. Zadání práce tak nebylo splněno, což diplomant dokonce sám přiznává v závěru. Předloženou práci NEDOPORUČUJI k obhajobě s hodnocením 45/F. Panu Portovi doporučuji práci přepracovat a dokončit, nebo zvážit výběr jiného tématu.

Navrhovaná známka
F
Body
45

eVSKP id 65499