CHERYNOVÁ, N. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Diplomantka si pro zadané téma sama vyhledala referenční společnost a dohodla s ní spolupráci. Při zpracování práce pracovala diplomantka iniciativně, projevovala zájem o řešenou problematiku a prokázala jak schopnost aplikovat vědomosti získané studiem oboru, tak i schopnost pracovat s odbornou literaturou. Práce má ryze aplikační charakter. Její hlavní přínos spočívá ve zpracování nezávislého hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu. Na dobré úrovni je i formální úprava. Práce je přehledně uspořádaná a umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hanušová, Helena

Cíl práce byl splněn Externí analýzy mohly být vypracovány detailněji ( SLEPTE analýza a především Porterův 5 faktorový model na str. 46 je na dosti obecné úrovni) . V práci s informačními zdroji spatřuji dílčí nedostatky. Autorka neuvádí velikost dle EU, počet zaměstnanců je uveden až na str. 53. Vybrané firmy nejsou oborově čisté, mají různé druhy činnosti (stejně jako firma Spálovský), podíly těchto různých činností mohou ovlivňovat výšku a strukturu nákladů, výnosů, aktiv i pasiv. Firmy mohou být členy nějakého obchodního uskupení a tedy jejich účetní závěrka může být touto skutečností ovlivňována a to jak na úrovni dodavatelsko-odběratelských vztahů tak i politikou mateřské společnosti. TVD je akciovou společností, lze tedy předpokládat, že její účetní závěrka je konsolidační. Poněvadž diplomantka nepředložila povinné účetní výkazy těchto firem (ačkoliv z nich musela čerpat pro výpočty fin.an.) nelze posoudit jak se podílejí na výšce jednotlivých položek. Vypracování diplomové práce na zadané téma bylo náročné, vyžadovalo jak rozsáhlé teoretické znalosti, tak také konkrétní, místy obtížně dostupné informace , o oboru podnikání i o jednotlivých firmách, které si vybrala pro benchmarking. Zpracování všech těchto informací je velmi časově náročné. Autorka se se všemi těmito problémy vyrovnala velmi dobře. Předloženou diplomovou práci d o p o r u č u j i k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl práce byl splněn
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119994