BRŮŽA, J. Cyklická plasticita a nízkocyklová únavová odolnost materiálů připravených metodou Cold Spray [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Zapletal, Josef

Diplomová práce pana bc. Jaromíra Brůži na téma "Cyklická plasticita a nízkocyklová únavová odolnost materiálů připravených metodou Cold Spray" je tradičně rozdělena na dvě hlavní části. V první části se autor zabývá rešerší aditivní technologie Cold Spray (CS) a popisu a vysvětlení základních principů vzniku vrstev a základním parametrům ovlivňujících depoziční účinnost. Dále je v práci proveden konvenční popis únavy materiálů, její dělení, stádia a faktory ovliňující únavovou životnost. Velmi aktuální a přínosná je poslední část kdy se autor zaměřuje na rešerši únavové odezvy materiálů připravených metodou CS, se zaměřením na slitiny hliníku. Větší záběr je částečně limitován relativně malým množstvím publikovaných prací viz seznam použitých literárních pramenů čítajících 60 položek. Experimentální část se zaměřuje na tvorbu objemové struktury metodou CS z prášku vysokopevné slitiny hliníku AW7075. Optimalizace procesu tvorby kompaktního materiálu byla převzata z prací Ing. Jakuba Judase (doktorand na ÚMVI) a tudíž hlavní těžiště práce je komplexní analýza nadeponovaného materiálu- metalografie a SEM analýzy prášku a připraveného CS materiálu, stanovení porezity, měření tvdosti, tahové zkoušky a cyklické experimenty s následnou fraktografickou analýzou. Z důvodu problémů při přípravě větších objemů studovaného materiálu je rozsah cyklických experimentů nižší než je obvyklé i přesto je považuji za velmi přínosné a nové. Diskuze výsledků je logicky řazena ale s menším rozsahem a schopností interpretovat dosažené výsledky. V zavěrečné části jsou jasně, systematicky a dostatečně formulované hlavní závěry práce. Celkově práci pana bc. Jaromíra Brůži doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šulák, Ivo

Diplomová práce Bc. Jaromíra Brůži se skládá z šesti kapitol, které jsou rozepsány na celkem 90 stranách. Řazení kapitol má logické uspořádání a jejich rozsah je adekvátní typu práce. Čitelnost není nejhorší, nicméně stylistika a gramatika dělá autorovi potíže. Práce obsahuje řadu formálních nedostatků, jako jsou nedefinované zkratky, špatné číslování literárních pramenů (někdy dokonce chybí a čtenář si musí domýšlet, který Feng publikaci napsal), chybějící komentáře k tabulkám, či osamocené znaky na konci řádků. A to vše v poměrně velkém rozsahu. V úvodní kapitole je krátký úvod do technologie Cold Spray. V literární rešerši se student na 40 stranách pokusil shrnout stav současného poznání v oblastech Cold Spray a únavy materiálu. Zde nastává jistá kolize s dosažením cílů práce, jak jsou definovány v zadání. Ty jsou splněny pouze ze tří čtvrtin, neboť hned prvním cílem měla být rešerše na téma aditivních technologií. Nicméně se student omezil pouze na metodu Cold Spray a ostatní technologie v rešerši neobsáhnul. Kvalita obrázků v této kapitole je tristní a popisky k nim často nečitelné. Navazující popis experimentální metodiky a materiálu je rozveden na 7 stranách. Dále pak výsledková část o 15 stranách. Zde opět v několika případech chybí komentář k SEM snímkům lomových ploch (např. obr. 75, 77, 82). Pozitivně lze hodnotit zpracování experimentálních dat z tahových a únavových zkoušek, která jsou relativně dobře interpretována. Diskuse výsledků má tři strany a nutno podotknout, že se student v této části statečně popasoval s nedostatkem prací na podobné téma. Poslední kapitola stručně shrnuje výsledky mikrostrukturního pozorování a student dochází k závěru, že mechanické vlastnosti materiálu připraveného metodou Cold Spray jsou výrazně horší než v případě konvenčně vyrobené slitiny AW 7075.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 145599