ELIÁŠ, J. Spektrální analyzátor s využitím obvodu ASIC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pristach, Marián

Cílem bakalářské práce bylo seznámení se s možnostmi implementace rychlé Fourierovy transformace v obvodech FPGA a návrh spektrálního analyzátoru s využitím ASIC obvodu jako AD převodníku. Textová část práce je přehledně rozdělena na teoretickou část a praktickou část, která popisuje návrh spektrálního analyzátoru a jeho implementaci do obvodu FPGA. V praktické části by bylo vhodné některé části obvodu popsat podrobněji. Formální stránka práce je na uspokojivé úrovni, v práci se však častěji vyskytují překlepy, špatně formulované věty a na několika místech je chybné použití odborné terminologie. Praktická část práce je na vhodné odborné úrovni. Student v rámci řešení bakalářské práce navrhl zařízení, které ze vstupních dat počítá v reálném čase spektrum signálu a výsledek zobrazuje na monitoru. Součástí návrhu pro FPGA je předzpracování signálu, výpočet spektra pomocí FFT a následné zpracování pro zobrazení spektra na monitoru. Z odborného hlediska práce obsahuje několik nedostatků. Hlavním nedostatkem je nesprávný popis osy y, kde výsledek přesně neodpovídá vstupnímu signálu a ani v práci není uvedeno, jaká veličina je zobrazována. Také pravděpodobně výsledek FFT je výrazně zaokrouhlený, což neumožňuje zobrazení signálů s menší amplitudou (vid. obr. 7.4). Zadání práce je splněno. Práci doporučuji k obhajobě a na základě uvedených informací hodnotím stupněm dobře (72b).

Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Dvořák, Vojtěch

Student Josef Eliáš vypracoval bakalářskou práci na téma Spektrální analyzátor s využitím obvodu ASIC. Cílem práce bylo navrhnout spektrální analyzátor pracující s delta-sigma převodníkem navrženým na Ústavu mikroelektroniky a vývojovým kitem s FPGA obvodem Spartan 3 a možností zobrazení na VGA monitoru. Text práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se student zabývá popisem delta-sigma modulace a algoritmu rychlé Fourierovy transformace. Z odborného hlediska mám k této části výhrady a vyskytuje se zde několik nepřesností. V kapitole 1.3 popisující delta-sigma modulaci a delta-sigma AD převodník jsou tyto dva termíny často použity naopak a není tedy jasné, co je delta-sigma modulátor a co delta-sigma převodník. V kapitole 1.4 Algoritmus rychlé Fourierovy transformace student uvádí, že spektrum signálu je sudé, pokud je počet vzorků mocninou čísla 2, což také není přesné tvrzení. V praktické části práce byla navržena rozšiřující deska s obvodem ASIC pro měření analogových signálů a vytvořen kód pro FPGA obvod, který tento digitalizovaný signál zpracovává. Výsledný spektrální analyzátor je funkční a bylo možné ho otestovat. Zadání práce tímto považuji za splněné. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm C a počtem bodů 76.

Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 74186