ŠTANCL, D. Inovace upínacího přípravku a technologie pro frézování a důlkování klíčů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Slaný, Martin

Autor se v práci zaměřil na inovaci jednoúčelového stroje využívaného v praxi pro podfrézování profilu drážky a důlkování u bezpečnostních klíčů. Cíle práce byly splněny, avšak v práci postrádám hlubší rozbor řešených problémů. Autor v práci definuje části, které jsou problematické a následně již finální řešení, bez bližšího rozboru příčin původních problémů. Jistě lze považovat téma za komplexní, které je nutné řešit multioborově a lze se tedy jednotlivým částem revidovaného systému věnovat velmi obsáhle. Avšak s ohledem na zaměření práce do oblasti strojní obrábění, bych uvítal hlubší rozbor problematiky související právě s tématy spadajících to této oblasti. V úvodu práce se autor věnuje rozsáhlému popisu historie vývoje klíčů a zámků. Je zde značná podobnost textů s literaturou č. 8, kterou vyhodnotil i systém Thessis. Pokud byla historie uvažována jako rešerše, autor měl přímo odkázat na práci pana Bc. Richarda Bouše a dále na tuto problematiku navázat, nikoli ji pouze parafrázovat. V tomto podání zmíněnou kapitolu nepovažuji za předmětnou. V závěrech autor vyhodnocuje současný stav navrženého řešení. Uvítal bych zde bližší srovnání realizované investice vůči původnímu řešení po stránce produkce, efektivity procesu, a dalších přínosů, jaké toto řešení přineslo. Konstatování, že starý stroj se porouchal a nový funguje, nepovažuji za dostatečné odůvodnění jistě nemalé investice do nového zařízení. Práci i přes uvedené výtky považuji za zdařilou. Autor pracoval téměř výlučně samostatně, pouze s výjimečnou potřebou konzultací. Práci doporučuji k obhajobě s doporučeným výsledným hodnocením C - dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fiala, Zdeněk

Předložená diplomová práce pana Štancla se zabývá návrhem nového zařízení pro frézování drážek a důlkování klíčů. Rešeršní část uvádí jak nezbytnou teorii, tak i zajímavosti z historie klíčů a zámků. Tato část se opírá celkem o 20 literárních a internetových zdrojů. Praktická část je logicky strukturovaná a vypracovaná na dobré úrovni. Kladně hodnotím praktický přínos práce. Nicméně se nemohu ubránit pocitu, že se jedná „pouze“ o popis nového typu stroje. Trochu postrádám porovnání starého a nového stroje z pohledu produktivity nebo přesnosti výroby. Celkově je ovšem z práce patrný studentův zájem o danou problematiku a je vidět, že ji věnoval hodně úsilí. I přes drobné nedostatky hodnotím práci jako povedenou a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140270