NOVOTNÝ, J. Získávaní elektrické energie v automobilových aplikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadaš, Zdeněk

Předkládaná práce se zabývá využitím okolní energie v automobilových aplikacích. Práce obsahuje popis a porovnání několika potencionálních zdrojů energie. Tato část je poskládaná poměrně nelogicky a prolíná se celou prací spolu s návrhem potenciálního zdroje okolní energie pro automobilové aplikace. Na základě nepřesvědčivého zhodnocení se student snažil navrhnout parametry konstrukce konkrétního vibračního generátoru jako nezávislého zdroje energie u dieselových motorů. Pro zvoleny koncept konstrukce generátoru využil informace a simulační modely z několika současných publikací v dané oblasti, ale nesystematický popis tvorby simulačního modelu a návrh jednotlivých parametrů odkrývají jeho mezery v základních znalostech dané problematiky. Práce obsahuje velké množství nepřesných informací a scestných interpretací jednotlivých faktů a prezentovaných technologií, což prokazatelně dokazuje chybějící znalosti studenta v oblasti mechaniky, elektrotechniky a elektroniky. Předkládaná práce je na podprůměrné úrovni bez zjevného vlastního přínosu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Kovář, Jiří

Práce studenta se zabývá aktuálním tématem "Získávaní elektrické energie v automobilových aplikacích". Práce, ač má na bakalářskou práci velký rozsah, má malou vypovídací hodnotu. Její rešeršní část dle mého názoru postrádá technický způsob vyjadřování, jehož výsledkem jsou mnohdy nesmyslné a zavádějící věty. Závěry uvedené studentem mají malou vypovídací hodnotu, mnohdy jsou úplně špatně. Malou výtku si zaslouží i přítomnost pravopisných chyb. Celá práce je členěna nepřehledně, což znesnadňuje orientaci v textu. Další výtka se týká zdrojů použitých k vypracování práce. Příkladně zdroj [21] - článek na serveru OSEL.CZ je dle mého názoru nevhodným zdrojem. Kladně hodnotím přítomnost patentové rešerše dané problematiky. Závěrem se dá říci, že cíle práce jsou splněny jen částečně. Nedomnívám se, že by byla přínosem. To může být způsobeno také tím, že i po opakovaném prostudování mi práce nedává smysl. Z uvedených důvodů práci hodnotím DOSTATEČNĚ/E.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 33969