SPÁČIL, P. Mikrokontrolérem řízený laboratorní zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Szabó, Zoltán

Student zpracoval bakalářskou práci zabývající se návrhem a realizací mikroprocessorem řízeného laboratorního zdroje. Během řešení práce prostudoval relevantní literaturu k dané problematice včetně vlastností lineárních i spínaných zdrojů, měření a řízení zdrojů pomocí mikroprocesoru. Podle získaných vědomostí pro řešení vybral možnost kombinace spínaného zdroje s lineárním zdrojem. Zdroj navrhl, realizoval, oživil. Funkčnost a kvalitu realizovaného zdroje ověřil pomocí různých měření, které v práci zdokumentoval. Student postupoval při vypracování bakalářské práce naprosto samostatně, sám si vyhledával potřebnou literaturu a dokázal se v ní orientovat. Řešení projektu se aktivně věnoval, projekt občas konzultoval. Z formální stránky práce obsahuje několik nedostatků včetně různých překlepů a stylistických chyb. I napříč zmíněních nedostatků práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Drexler, Petr

Hodnocená bakalářská práce věnující se návrhu a realizaci stejnosměrného laboratorního zdroje je kvalitně zpracována z odborného i formálního hlediska. Lze ale uvést některé výhrady, které jsou jmenovány níže. Student v úvodu provedl poměrně podrobnou studii možných řešení stabilizovaných zdrojů založených jak na principu kontinuální regulace tak i na principu spínaném. Jako vhodné řešení zvolil kombinaci obou přístupů. Z tohoto důvodu by bylo vhodné uvést tuto možnost také v teoretickém úvodu. V následující části provedl návrh koncepce zdroje. Tady je nutno zmínit, že student ne zcela vyhověl zadání práce. Dle zadání měl být zdroj řízen mikrokontrolérem. V návrhu je ale mikrokontrolér použit pouze pro měření napětí a proudu a také pro spínání výstupu zdroje. To je sice možné považovat za jisté řízení, ale tuto funkcionalitu lze realizovat i jednodušeji. Následující návrh obvodového řešení je proveden na velmi dobré úrovni a odpovídajícím způsobem je provedeno i měření parametrů zdroje. Nicméně se domnívám, že změřená účinnost realizovaného zdroje není správná. Podle popisu byl příkon zdroje měřen na výstupu AC/DC měniče. Do celkové účinnosti tak není zahrnuta účinnost AC/DC měniče. Výsledná účinnost tak bude značně menší. Dále postrádám komentář k přesnosti měření napětí a proudu pomocí vestavěného mikrokontroléru v porovnání s měřením externím přístrojem. V práci se vyskytuje jen malé množství chyb odborného a formálního charakteru, jako například výraz „vstupní vnitřní odpor zdroje“, použití evidenčních čísel majetku namísto sériových v seznamu měřicích přístrojů a některé další. Přes uvedené výhrady je možno zhodnotit, že student odvedl značné množství práce na velmi dobré úrovni. Výsledky měření parametrů zdroje jsou náležitě diskutovány a jsou z nich vyvozeny návrhy na vylepšení řešení zdroje. Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 87 body.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 119445