HAVLÍKOVÁ, T. Povlakování nástrojů PVD technologií HiPIMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Studentka řešila tématiku, o kterou se dlouhodobě zajímala. To se projevilo v jejím aktivním zájmu a přístupu ke zpracování bakalářské práce. Jelikož předmět práce se opíral o využití prakticky nejmodernější technologie PVD povlakování v České republice, tak se rozhodla o absolvování studijní stáže v této výrobní organizaci, aby zvládla tuto technologii po teoretické i praktické stránce. Během řešení bakalářské práce bohatě využívala konzultací na univerzitě i v praxi. Zpracování práce a dosažené výsledky lze považovat za velmi profesionální, ověřené praktickými experimenty ve výrobní organizaci. Práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ohnišťová, Petra

Bakalářská práce obsahuje rozsáhlou teoretickou část, při jejímž vypracování studentka čerpala z velkého počtu jak tuzemských, tak zahraničních zdrojů. Teoretická část obsahuje detailní a strukturovaný přehled vybraných metod povlakování. Grafické i stylistické zpracování je na velmi dobré úrovni a drobné gramatické a formální chyby nikterak neovlivňují celkovou kvalitu práce. Bakalářská práce také obsahuje rozsáhlou experimentální část zabývající se ověřením kvality a funkčnosti povlaku HiPIMS pro tvářecí nástroj a porovnání pro nástroj nepovlakovaný (průvlak pro tažení drátu za studena). Pro vyhodnocení tloušťky a struktury povlaku byly použity moderní měřící technologie. Experimentální část zahrnovala jak analýzu opotřebení použitých nástrojů, tak analýzu struktury povrchu drátu za použití širokého spektra sledovaných parametrů topografie povrchu a v neposlední řadě i základní zhodnocení tepelného zatížení drátu. Bakalářská práce obsahuje veškeré náležitosti a s ohledem na rozsáhlou experimentální část by svým rozsahem plně splňovala kritéria práce magisterské. Velmi kladně také hodnotím práci s dosaženými výsledky a schopnost formulovat závěry. Předložena práce je velmi kvalitní, proto ji plně doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením „A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140118