LENHART, V. Plánování výroby pro 3D tiskárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kůdela, Jakub

Student se v práci zabýval plánováním výroby na 3D tiskárnách. V první kapitole se věnuje teorii plánování výroby a specifikům 3D tiskáren. Další kapitola je rešerší dostupného software pro plánování výroby (jak obecného, tak právě pro 3D tiskárny). V závěrečné kapitole popisuje vlastní návrh konzolové aplikace, která používá několik heuristických metod pro plánování úkolů. Na práci se negativně projevila lehká časová tíseň - aplikace mohla mít GUI, mohly být přidány ještě další heuristiky a mohlo být vylepšeno nahrávání vstupních dat. Cíle práce se podařilo splnit, práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dosoudilová, Monika

Student se v práci věnuje velice atraktivnímu tématu, a to 3D tisku. Práce se zaměřuje na problém plánování výroby a současně řeší možnosti softwaru. Je zde uveden přehled programů a platforem pro plánování výroby na 3D tiskárnách, včetně výhod, kterými příslušný software disponuje. Velice pozitivně hodnotím zohlednění různých aspektů 3D tisku a studentův přínos v podobě vytvoření konzolové aplikace v jazyce C#. Kvalitu práce bohužel snižují nešikovně stylizované věty, často zbytečně dlouhé, hůře pochopitelné. Z připomínek podobného charakteru uvádím výraz ze str.15: 'kombinace uspořádání n – prvků bez kombinací', kde by byl vhodnější jiný matematický termín popř. jiná formulace. I přes výše zmíněné nedostatky práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře/B.

Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 137303