HUDEČEK, J. Možné aplikace vysokorychlostních kamerových systémů v průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Doňarová, Jana

Student Jan Hudeček v této atraktivní bakalářské práci dokázal výborně shrnout nejen obvyklý popis a historii, ale zejména aplikace vysokorychlostních kamerových systémů v průmyslu. Nespokojil se jen s nabídkou internetu, ale odbornými konzultacemi (nejen na našem pracovišti) vypracoval velmi ucelenou a zajímavou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kotek, Luboš

Student naplnil cíle bakalářské práce, provedl podrobnou rešerši používaných vysokorychlostních systémů a zpracoval seznam jejich možné aplikace v technických oborech. Je škoda, že předložená práce neobsahuje praktické měření s diskuzí výsledků. Práce obsahuje citace 28 knih, článků a internetových zdrojů. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou A / výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64587