STRAKA, J. Testování lithiového akumulačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Morávek, Jan

Bakalářská práce studenta Jana Straky je zaměřena na testování lithiových akumulačních systémů. V úvodní části práce jsou popsány základní parametry akumulačních systémů a jejich vlastnosti, spolu s se základním přehledem dostupných komerčních systémů. Hlavní část práce je zaměřena na testování vybraného systému, který byl dříve sestaven ve spolupráci se společností fgFORTE. V praktické části je popsán testovaný systém spolu s testovacím pracovištěm, charakteristikami prováděných testů a jejich výsledky. V práci je zřejmý autorův přínos v naměření jednotlivých charakteristik, což bylo časově značně náročné, dále potom ve zpracování naměřených dat s využitím skriptů v programu Matlab (uvedeny v příloze). Autor práce prokázal orientaci v parametrizaci zkušebního zdroje při provádění jednotlivých testů, přičemž jednotlivé hodnoty jsou v práci uvedeny. Práce je jednoznačně přínosná a využitelná pro další činnost laboratoře ResLAB a vývoj akumulačního systému, stejně jako detailnější parametrizaci řídícího systému baterie. Přesto lze práci vytknout nižší diskusi nad získanými výsledky, kdy jsou některé poznatky uvedeny pouze v závěru a nízkou kvalitu některých obrázků, což je zřejmě způsobeno chybným exportem z programu Matlab. Přes uvedené výtky považuji práci za zdařilou, kladně hodnotím autorův přístup k řešení, stejně jako pravidelné konzultace. Z mého pohledu práce splňuje všechny body zadání, doporučuji k obhajobě a hodnotím 90b.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Koval, Filip

Student se v této bakalářské práci zabývá rešerší lithiových akumulačních systémů s následným provedením cyklických zátěžových testů na konkrétním lithiovém akumulačním systému provozovaném na ústavu elektroenergetiky. Nastudované informace jsou shrnuty v teoretické části bakalářské práce a jsou následně využity pro zpracování praktické části. V teoretické části bakalářské práce jsou specifikovány základní parametry akumulačních článků, vybrané lithiové akumulační systémy dostupné na trhu a způsoby testování lithiových akumulačních systémů. Po obsahové stránce je teoretická část dostačující, i když obsahuje mírné formální nepřesnosti, zejména gramatické chyby, či špatnou kvalitu obrázků. Praktická část obsahuje popis konkrétního testovacího pracoviště, a to včetně jeho dílčích částí. Student dále navrhl a následně provedl řadu testů pro různé provozní stavy, přičemž zaznamenané hodnoty z jednotlivých měření jsou prezentovány formou grafů vytvořených pomocí programu Matlab. Z hlediska kompletnosti testů se jeví jako drobný nedostatek neprovedení testu samovybíjení a cyklické životnosti, což ale je vzhledem k časové náročnosti pochopitelné. Vzhledem k hodnocení jednotlivých částí a zmíněným nedostatkům, které nikterak nesnižují odbornou úroveň práce, doporučuji bakalářskou práci k ústní obhajobě a hodnotím 80 body.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 142365