DVOŘÁK, J. Design pohotovostního handsfree sluchátka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: úroveň celkové tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů – A. Předložený návrh handsfree sluchátka pro tísňové volání splňuje všechny základní funkční a ergonomické požadavky. Kultivované tvarové a barevné řešení zohledňuje základní vizuální prvky současné produkce automobilky Škoda pro kterou je návrh primárně určen. Toto je určitě pozitivním momentem této bakalářské práce, ale zároveň i jistou slabinou, protože si dovedu představit i více kompaktní variantu celkového designu s větším využitím plynulých, organických křivek. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu design pohotovostního handsfree sluchátka.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresu - B. Jedná se o specifické pohotovostní handsfree sluchátko. Finální tvar je originální a vybočuje z tradičně neutrálních produktů svými výraznými přesahy kolem ucha, které ale posilují jistotu, že máme sluchátko správně nasazeno. Design je možná příliš dynamický, tím však získává svůj specifický charakter. Tvar je tektonicky vystavěn v souvislosti s ovladači a vnitřními komponenty a umožňuje nastavení úhlu mikrofonu a svícení na středové rotační části, která tvoří přirozené centrum produktu, kde je též logicky hlavní tlačítko pro volání. Dva klouby umožňují výchozí ploché složení a rychlé nastavení na levé nebo pravé ucho. Pozitivně hodnotím rovněž zpracování detailů, barevnost a logo související s tvarem produktu. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní řešení designu pohotovostního handsfree sluchátka.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132476