DRAHOTUŠSKÁ, V. OVLIVNĚNÍ ZÁKLADU DANĚ RŮZNÝMI ZPŮSOBY POŘÍZENÍ MAJETKU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

Otázka: Jaký je Váš názor na v současné době propagovanou formu pořízení majetku prostřednictvím operativního leasingu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pěta, Jan

V práci je několik nepřesností, resp. zavádějících informací. Např.: - na str. 30 v kap. 2.6 je uvedeno: "... Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (uznatelné náklady) se odečtou pro zjištění základu daně...". - na str. 33 v tabulce 8 je u zrychlených odpisů uvedeno: "odpisová sazba v %". - na str. 32 v kapitole 3.1 je uvedeno, že společnost, pro kterou je zpracovávána BP je plátcem DPH. Na téže straně v kap. 3.2 jsou následně počítány odpisy z částky vč. DPH, ale v kapitole 3.5 (str. 52 - 62) jsou odpisy vypočteny z částky bez DPH.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 112028