KLOBUŠIAKOVÁ, P. Hodnocení funkční konektivity a struktury mozku u pacientů v riziku synukleinopatií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Mekyska, Jiří

Práce má charakter vědeckého článku, kombinuje znalost z několika disciplín (zpracování signálů, strojové učení, statistika, neurologie) a je na velmi dobré úrovni. Studentka v úvodu jasně vymezila mezery v aktuálním stavu poznání (tzv. knowledge gaps) a uvedla cíle, které tyto mezery adresují. Následně popsala teorii hodnocení funkční konektivity, teorii hodnocení parametrů šedé hmoty ze strukturálních dat, teorii předzpracování fMRI dat a techniky strojového učení. V další části popsala metodologii studie, v rámci které hledala parametry strukturálních a fMRI dat, které mohou být použity k prodromální diagnóze onemocnění s Lewyho tělísky. Výsledky jsou dobře prezentovány, diskutovány a přinesly nové poznatky v oblasti kvantitativní analýzy synukleinopatií. Tyto poznatky budou využity v dalších výzkumech na Středoevropském technologickém institutu. Výstupy mají signifikantní impakt jak na neurovědce, tak na pacienty samotné. Studentka přistupovala k závěrečné práci velmi aktivně a dílčí výsledky pravidelně konzultovala. Samotná práce má dobrou prezentační i jazykovou úroveň. Rovněž velmi intenzivně pracovala se zahraniční literaturou. Cíle byly všechny splněny.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Gajdoš, Martin

Předložená diplomová práce popisuje využití funkčních a strukturních dat z magnetické rezonance k odlišení skupiny participantů s rizikem vzniku synukleinopatie a zdravých kontrol. Téma práce je velmi zajímavé nejen z hlediska metodiky analýzy, ale i z hlediska medicínského. První část práce obsahuje srozumitelnou rešerši, která vysvětluje použité metody. Druhá část práce pak popisuje samotnou přípravu dat, jejich klasifikaci a vyhodnocení. Z hlediska obsahu považuji zadání práce za zcela splněné. Pozitivně hodnotím i schopnost studentky pohybovat se při analýzách dat v různých programových prostředích, od MATLABu, přes Python až po linuxový Freesurfer. Práce je z hlediska rozsahu, formální stránky a prezentace výsledků výborná, v práci se vyskytuje minimální množství překlepů a výsledky jsou názorně vizualizovány. Jazykovou úroveň si netroufám hodnotit, neboť práce je psána ve slovenštině. Z hlediska práce s literaturou jsou v diplomové práci využívány jako zdroje většinou recenzované články, které jsou odpovídajícím způsobem citovány. Odborná stránka práce je na velmi vysoké úrovni. Pozitivně hodnotím nejen práci studentky s daty, ale také odpovědný přístup ke kontrole kvality dat, které vstupují do popisovaných analýz. K práci mám jedinou výtku; dataset každé z analyzovaných skupin má jiné akviziční parametry. Tento nedostatek je specifikem dat, která byla k dispozici, a studentka neměla možnost tuto skutečnost ovlivnit; tento fakt ale měl být zmíněn v popisu limitací práce v kapitole Závěr. Výsledky práce mají velký potenciál zejména v dalším výzkumu či praktické implementaci biomarkerů preklinických stádií onemocnění s Lewyho tělísky. Práci považuji za mimořádně zdařilou a hodnotím ji proto známkou A, 99 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Otázky

eVSKP id 141559