DUDOVÁ, K. Rozvoj obchodních aktivit – založení nové pobočky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Autorka odevzdala práci, která vyhovuje po obsahové i formální stránce požadovaným standardům. Drobná výtka (str.65 - Česká republika je s velkým písmenem). Cíle práce byly splněny. Práce má praktickou využitelnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle práce byly splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Potup řešení i zvolené metody byly zvoleny standardním způsobem pro tento typ řešeného problému, a jejích použití lze hodnotit jako velmi dobré.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka projevila schopnost vhodně interpretovat získané vyýsledky a vyvozovat relevantní závěry
Praktická využitelnost výsledků B Práce má praktickou využitelnost
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální stránka práce je na dobré úrovni (vyjma formátu nadpisů a popisu rovnic), použitá terminologie a jazyková úroveň je vyhovující požadavkům na tento typ práce
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce s informacmei i citace jsou v pořádku
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kaňovská, Lucie

Bakalářská práce předkládá návrh plánu rozvoje obchodních aktivit založením nové pobočky firmy DUDA-koupelny, s.r.o. Autorka v práci prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu a je velmi pečlivě zpracována. Návrhová část obsahuje návrh na otevření nové pobočky, který je přehledně a srozumitelně zpracován a vychází z velmi dobré znalosti prostředí autorkou. Součástí návrhové části je i hodnocení efektivnosti investice a analýza rizika návrhu. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka zvolila vzhledem k tématu práce správný postup a adekvátní metody, které byly vždy v závěru krátce shrnuty. Jen chybí zhodnocení SWOT analýzy a některé příležitosti vychází spíše z interního prostředí (např. možnost e-mailové, telefonické a osobní konzultace).
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka prokázala dobrou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky práce jsou prakticky velmi dobře využitelné pro novou pobočku koupelnového studia v Brně. V Kap. 4.2.1 chybí zdroje u cen rekonstrukce a i v Kap. 4.2.3 u cen propagace.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Autorka používá vhodnou terminologii a vyjadřuje se na dobré jazykové úrovni. Místy chybí v textu odkazy na příslušné tabulky.
Práce s informačními zdroji B Autorka v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127544