STŘEDA, O. Dálkově řízený podvodní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Simeonov, Simeon

Doporucuji k obhajobe. Prace poskytla teoreticky zaklad pro pokracovani v rozpracovani problematiky a vypracovani fyzikalniho modelu v ramci magisterskeho studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student ve své rešeršní práci zpracovává problematiku dálkově řízených podvodních robotů. V textové části z dostupných zdrojů zkoumá podvodní roboty z hlediska konstrukce, řízení, pohybu v daném prostředí a druhu pohonu. Mapovaná oblast je z hlediska dané problematiky ve studentově práci zajímavě pojatá a věcně vysvětlena. Student se však dopustil mnoha drobných a převážně formálních chyb, jako jsou překlepy (str. 9, 11, 24, 25, 29), netechnické vyjadřování (str. 10, 22), chybné odkazy na obrázky (str. 12, 15, 16). Dále jsou nedostatky ve členění na podkapitoly (kap. 1.2.1 a 5.1.1) a při psaní obecných vzorců nejsou uvedeny jednotlivé vstupní parametry a výstupní jednotky. Dle zadání (odrážka 2) měl student zpracovat ideový návrh různých variant dálkově řízeného podvodního robota. Tato část zadání není zpracována v textu práce, proto ji hodnotím sníženou známkou. Dále podle zadání (odrážka 3) měl student vyhotovit funkční model dálkově řízeného podvodního robota a odzkoušet jej. Dle mého úsudku je tato část bakalářské práce nad časové možnosti studenta, a proto tuto část zadání nebudu hodnotit. Práce je i přes uvedené nedostatky na slušné úrovni zpracování a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37310