ŠLECHTA, J. Návrh preventivních opatření pro české strojírenské podniky proti hrozbě potenciálního negativního vývoje čínské ekonomiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bayerová, Vladimíra

Diplomant pracoval samostatně a i přes řadu problémů, se kterými se během zpracovávání diplomové práce potýkal, vypracoval zajímavou práci a přístup k řešené problematice. Otázka k obhajobě: Jakými ekonomickými charakteristikami lze podle vašeho názoru popsat negativní vývoj čínské ekonomiky?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Doubravský, Karel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle práce C
Úrověň zpracování práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Obtížnost a správnost řešení D
Přínos a praktické využití návrhu C
Odborná jazyková úrověň B
Písemná a grafická úprava D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 54580