LANŽHOTSKÝ, K. Zátěžový tester [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Hlavním cílem práce bylo testování a úprava SW modulů systému určeného pro zátěžové testování. Student zadaný problém řešil samostatně, o dosažených výsledcích pravidelně podával informace, podařilo se mu vytvořit funkční systém, který bude využit při dalším výzkumu. Odborná i formální úroveň práce je velmi dobrá. Zadání je splněno v plném rozsahu, proto navrhuji hodnocení A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Člupek, Vlastimil

Student Karel Lanžhotský se ve své bakalářské práci zabýval ověřením funkčnosti zátěžového testeru vyvíjeného na Ústavu telekomunikací a jeho rozšířením o nový DDoS útok. V rámci migrace softwaru testeru na nový OS nalezl několik chyb, popsal jejich možný původ a u některých navrhl možné řešení. Student navrhl a implementoval nový DDoS HTTPS Flood útok do zátěžového testeru. Implementovaný útok otestoval a vytvořil pro něj dva scénáře použití. Dále vytvořil scénáře pro útoky DDoS SYN Flood a DDoS UDP Flood generující síťový provoz o velikosti 100 Mb/s a 1 Gb/s. Výsledky práce jsou přehledně prezentovány s využitím obrázků a tabulek. Práce má standardní rozsah. Z formálního hlediska je práce na dobré úrovni. Vytknout lze ojedinělé překlepy, jednopísmenné spojky a předložky na konci řádků a nedodržování mezery mezi číslem a jednotkou (např. 20s str. 35). Práce s literaturou je na podprůměrné úrovni, autor použil 21 zdrojů. Z odborného hlediska je práce na vysoké úrovni. Výsledky práce budou využity v zátěžovém testeru vyvíjeném na Ústavu telekomunikací.

Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 141345