KOČIOVÁ, S. Využití metod termické analýzy při fyziologické charakterizaci mikroorganismů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláček, Petr

Bc. Silvia Kočiová se v rámci řešení své diplomové práci zhostila náročného tématu, nového a neznámého nejen pro ni, ale v mnoha ohledech také pro jejího vedoucího. Tímto tématem je využití metod termické analýzy při fyziologické charakterizaci mikroorganismů. Práce vyžadovala po studentce nejen odborné i praktické osvojení si nových instrumentálních metod (především termogravimetrické analýzy) a laboratorních činností (např. kultivace mikroorganismů), ale také jistou známku kreativity, nezbytnou pro zavedení metodiky, běžně používané při analýze neživých materiálů, do studia biologických vzorků. Hned zkraje si dovolím konstatovat, že si diplomantka s řešením tohoto úkolu poradila velmi dobře. K plnění experimentálních úkolů přistupovala pilně a spolehlivě, díky čemuž ve své práci shromáždila poměrně široký soubor originálních experimentálních dat a poznatků, s jejíž poměrně obtížnou interpretací si poradila se ctí. V textu diplomové práce studentka předkládá kvalitně zpracovanou literární rešerši a ucelený soubor komentovaných výsledků. Přestože se občas poněkud potýkala s formální a formulační stránkou, považuji předložený text za kvalitní absolventskou práci. Škoda jen, že studentka neměla možnost zařadit do textu také výsledky analýz z transmisní elektronové mikroskopie, které byly řešeny zakázkově na jiném pracovišti a byly dodány až po termínu odevzdání práce. Tyto výsledky potvrzují celou řadu diplomantčiných hypotéz a závěrů, které ve své práci vyvozuje. Předloženou diplomovou práci Bc. Silvie Kočiové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm „Výborně (A)“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Obruča, Stanislav

Studentka Bc. Silvia Kočiová se ve své diplomové práci věnovala využití TGA ke studiu obsahu intracelulární vody a jejímu transportu spojeným se změnou osmolarity prostředí. Teoretická část práce je logicky členěna a postupně uvádí čtenáře do studované problematiky. Po slohové stránce je práce na solidní úrovni, nicméně občas z textu vykoukne „laboratorní slang“ případně nepříliš šikovné formulace, což však ve svém důsledku nesnižuje srozumitelnost textu. Po odborné stránce mám k teoretické části práce několik drobných výtek: na straně 13 studentka uvádí, že bakterie C. necator H16 není vybavena enzymem fruktóza-1,6-bisfosfatáza. Studentka pravděpodobně myslela fruktóza-1,6-bisfosfát aldolázu – klíčový enzym glykolýzy. Jedná se sice o detail, nicméně po metabolické stránce je jeho dopad významný. Oproti tvrzení studentky například nedokáže bakterie utilizovat jiné sacharidy než fruktózu (Reinecke and Steinbuchel, J Mol Microbiol Biotechnol 2009;16:91–108). Dalšího metabolického „nedorozumění“ se studentka dopustila na straně 14. Podle jejího tvrzení vyžaduje syntéza PHA limitní koncentraci N, P, Mg nebo S. Ve skutečnosti je to naopak – pro biosyntézu PHA je prospěšná limitace těmito prvky. Co mě naopak v teoretické části práce potěšilo, byla kapitola 2.3.1, kde se studentka pokusila shrnout moderní přístupy ke stanovení obsahu intracelulární vody. Celkově studentka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou, čerpala ze 69 hodnotných zdrojů, které správně a úplně cituje. Výsledková část práce je zpracována přehledně logicky. Výsledky jsou rozumně a správně komentovány, i když občas i zde vyskočí až příliš neformální výraz, který čtenáře překvapí (např. str. 33 – „stres tej istej bunky pri troch roznych teplotách“). Experimentální výsledky práce jsou velice zajímavé a dokládají vliv polyhydroxyalkanoátů na obsah a vlastnosti intracelulární vody v bakteriální buňce, které jsou obzvlášť výrazné při dramatické změně osmotických podmínek. Výsledky práce dokázala studentka nejen komentovat, ale také dobře diskutovat a nakonec shrnout v přehledných závěrech. Proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 97786