JULÍNEK, P. Zdvihový mechanismus jeřábové kočky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená je práce je zpracována s velkým množstvím chyb a z formálního hlediska je poněkud nepřehledná (chybí např. číslování stran i rovnic). Při své práci autor využíval jak běžných znalostí získaných v průběhu svého studia, tak i znalostí získaných jiným způsobem (např. internet apod.). Práce obsahuje funkční a pevnostní výpočet zdvihového ústrojí jeřábové kočky s nosností 16 t a částečnou výkresovou dokumentaci (celková sestava a svařovací sestava lanového bubnu). Práce neobsahuje rešeršní část, chybí zdůvodněnost koncepce, zejména důvod použití dosti netypické kuželočelní převodovky. Další mé výhrady k práci jsou tyto: - drobné gramatické chyby a přepisy v textu, - formálně chybný obsah (začátek), - některé neobratné větné a technické formulace, - chybí číslování stránek a rovnic - chybně uvedená zdvihová skupina (kap. 2.2.1) H3 – oproti zadání H2, - nadpis 2.3.3. je nesmyslný, - v kap. 3.1 až 3.4 jsou srovnávány vypočtené hodnoty napětí s dovolenými, chybí však hodnoty dovolených napětí - v rovnici kap. 3.4 je po dosazení chyba - všechny hodnoty pod odmocninou budou po dosazení kladné. Tím dojde k mírnému zvýšení red. napětí, které však ani tak nepřesáhne napětí dovolené, - hodnota E v kap. 3.5 je smyšlená a neodpovídá údaji v odkazovaném zdroji, - kap. 4.3 odkazovaný údaj ve zdroji neexistuje, - u volby převodovky není uvedena hodnota maximálního dovoleného radiálního zatížení výstupní hřídele, - kap. 4.10 má chybný název, - kap. 4.13 chybí jednotka zrychlení, - u pevnostního výpočtu chybí průběh VVÚ, - není proveden pevnostní výpočet pláště bubnu, - není provedena kontrola ložisek, - chybí výpočet per, - výkresová dokumentace má chybné označení ústavu - výkres sestavy je velmi zjednodušený, chybí řada nezbytných detailů, obsahuje řadu chyb, lanový buben není zajištěn proti horizontálnímu pohybu, - výkres svarku bubnu má zbytečně velké měřítko Předložená práce má celkově velmi podprůměrnou úroveň a je v souladu se zadáním pouze částečně. I přesto však Petr Julínek ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce resp. dalšího studia v návazném magisterském studijním programu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti F
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Práce studenta se zabývá zdvihovým mechanismem jeřábové kočky. Dle zadání měl student provést: 1)funkční výpočet zařízení a návrh jednotlivých komponent; 2) pevnostní výpočet lanového bubnu a další výpočty. Výpočet funkčních parametrů zařízení je uveden hodnotově správně, problematické jsou však dosazené hodnoty do vzorců, které postrádají citaci zdrojů nebo vypočtených hodnot vzorců. Chybí číslování vzorců. Dále ve výpočtu autor užívá pro stejnou symboliku indexy, které způsobují nepřehlednost v navazujících výpočtech. Volby normovaných rozměrů a jiných parametrů, pro něž jsou vypočtené minimální hodnoty, nejsou dostatečně zdůvodněny. Návrh jednotlivých komponent je dosti stručný a v některých případech nedostatečně zdůvodněný. Pevnostní výpočet lanového bubnu a výpočet prodloužení lana podle kapitoly 3. Není naprosto správný. Silový rozbor byl studentem velmi zjednodušen. Návrh koncepce zdvihového ústrojí je velmi skromný nejen textově, ale i graficky. Výpočet výkonu zdvihu je dosazen správně, ale špatný výsledek. Naštěstí student výkonnostně předimenzoval motor. Ze schématu a popisu převodovky není možné zjistit připojovací rozměry a tím ověřit smontovatelnost. Kapitola 4.10 a 4.16 mají naprosto shodný název. Kapitola 3. má název „Pevnostní výpočet lanového bubnu“ a kapitola 6. „Pevnostní výpočet bubnu“. Celkově je textová část práce velmi stručná, nejsou číslovány stránky práce, citace zdrojů chybějí u podstatné části dosazených hodnot. Symbolika je jednotvárná a špatně rozlišitelná. Pokud se autor v textu vůbec vyjadřuje, pak ne zrovna technicky. V textu se autor odvolává na citace, přesto nejsou důkladně řazeny do textu nebo výpočtu. Práce je po stránce grafického zpracování velmi nezdařilá. Stylistická úprava a pravopis jsou pohoršující, neboť není dokonalá diakritika ani u nadpisů. Výkresová část práce obsahuje sestavu zdvihu jeřábové kočky a výkres bubnu. K této části práce mám výhrady k oběma výkresům. Na výkresu bubnu jsou znázorněny pohledy, které ve skutečnosti jsou řezy či bokorysy. Na sestavě zdvihu mám výhrady ke zvolené koncepci uložení bubnu na výstupní hřídel převodovky. I s uvedenými výhradami doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 61625