ŠÁCHOVÁ, I. Bionika v architektuře (strom jako inspirační zdroj) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Drápal, Jaroslav

Student: Ing. arch. Irena Šáchové Studijní program: doktorský studijní program Studijní obor: architektura Školitel: doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. Název disertační práce: Bionika v architektuře (strom jako inspirační zdroj) Teoretická příprava, praktické zkušenosti: - v rámci studijního programu; studium metodického fondu ústavu a fakulty; vyhodnocení ankety žáků zuš Brno na téma: Strom jako obydlí“; zkušenosti z exkurzí zahraničních tuzemských v rámci projektu FRyŠ pro rok 2010 na téma Organická architektura v bydleni druhé poloviny 20. a 21. století“. Zvolená metoda zpracování: K vypracování disertační práce bylo použito metod: kategorizace shromážděných dat, hypotéza, analogie, pozorování a empirické kognitivní metody. Splnění stanovených cílů: Především byla splněna doporučeni zkušební komise, která navrhovala téma disertační práce analyzovat v úvodu šířeji, a dále jej zúžit na strom jako inspirační zdroj“. Publikováni dílčích výsledků disertační práce: Příspěvky na vědeckých konferencích Fakulty architektury VUT v Brně a Fakulty architektury ČVUT v Praze: - MIKULÍKOVA, I. Bionika v architektuře. In XII. vědecká konference doktorandů. Brno: Fa VUT v Brně, 2008. ISBN: 978-80-214-3656- 5. - MIKU LIKOVÁ, I. Strom jako inspirace archifektwy. In XIII. vědecká konference doktorandů. Brno: Fa VUT v Brně, 2009. ISBN: 978-80-214-3878- 1. - ŠÁCHOVA, I. Příroda a kultura. In 14. vědecká konference doktorandů. Brno: Fa VUT v Brně, 2010. ISBN: 978-80-214-4088- 3. - ŠACHOVÁ, I. Postav dům jako strom. In Mezinárodní vědecko-výzkumné kölokvium -workshop studentů doktorského studia. Praha: FA ČVUT v Praze, 2011. S. 43-46. ISBN: 978-80-01-04823-8. - ŠÁCHOVA, I. Postav dům jako strom. In XV. Vědecká konference doktorandů. Brno: Fa VUT v Brně, 2011. s. 92-96. ISBN: 978-80-214-4266-5. Katalog vydaný za podpory FRyŠ v rámci projektu: Organická architektura v bydleni druhé poloviny 20. a 21. století“: - ČÁBELKOVÁ NAHORNIAKOVÁ, M.; ŠÁCHOVA, I.; MENŠÍKOVA, N. Soudobé organické domy - Evropa. Brno: VUT v Brně, 2011. 139 s. ISBN: 978-80-214-4219- 1. Seminární práce vztahující se k tématu disertační práce. Předloženou disertační práci doporučuji — nedoporuuji k obliajoDe. Otázky k obhajobě a připomínky k disertační práci: V průběhu studia byly připomínky formou konzultaci zohledněny a zapracovány do disertační práce. Jaký vývoj uplatnění principů přírodních předobrazů očekáváte v České republice? Kladete větši důraz na hmotnou nebo duchovní potřebu Člověka v souvislosti s bionickou architekturou?

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Petelen, Ivan

viz níže

Navrhovaná známka

Petříčková, Monika

viz níže

Navrhovaná známka

Müller, Zdeněk

OPONENTNÍ POSUDEK na dizertační práci Ing. Arch. Ireny Šváchové BIONIKA V ARCHITEKTUŘE (strom jako inspirační zdroj) Po prostudování oponentní práce předkládám toto stanovisko: 1. Aktuálnost tématu. I když se postoj veřejnosti i projektantů ve vztahu k přírodě, k okolí a ekonomii provozu proti dřívějšku poněkud změnil, je téma rozvíjení bioniky v architaktuře stále aktuální. Drtivá většina projektů se o tuto problematiku zajímá jen okrajově, převládají ekonomická a obchodní zájmy investora. Předmět dizertační práce je tedy aktuální. 2. Zvolená metoda zpracování. Autorka zvolila pro svoji práci obvyklou cestu prvotního shromáždění dosavadních poznatků a realizací k jejich prezentaci připojuje vlastní názory, závěry pak obohacuje osobními úvahami s naznačením doporučeného směru budocího rozvoje. Tato metoda bývá úspěšná a je tomu tak i v tomto případě. 3. Splnění stanovených cílů. V odstavci cíle práce uvádí autorka, že si vytyčila shromáždit „souhrn všech dostupných výzkumů“ a zmapovat „všechny principy stromů využitých v architektuře“. V tom zřejmně přecenila nejen svoje, ale síly kohokoliv. Nutno však přiznat, že k těmto cílům přistupovala s velikou pílí a odpovědností a podařilo se jí prezentovat velké množství těchto příkladů. 4. Původní výsledky řešení vědeckého problému. Při studiu práce jsem našel řadu podle mého názow původních přístupů autorky k řešení obecných i konkrétních problému v tomto obow. Jde zejména o srovnávání jednotlivých principů a systémů obydlí různých živočichů nebo tradic při stavbě domů u přírodních národů, která mohou být jistým způsobem předmětem inspirace při řešení urbanismu, celkového výtvarného výrazu, disposic, i kostrukčních systémů současného moderního obydlí. Jde zejména o celkovou koncepci stavby s ohledem na přirozenou výměnu vzduchu, vztah k životnímu prostředí a použití místních přírodních materiálů. 5. Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi. Význam práce spočívá v tom, že posouvá oblast znalostí v obow a vytváří bázi pro dalšší vědeckou práci. 6. Formální úprava disertační práce. Po stránce formální je práce přehledná, dělení jednotlivých celků je logické a snadno pochopitelné. 7. Stanovisko a doporučení Při čtení elaborátu jsem získal dojem, že se autorka věnovala práci s pečlivostí, evidentním zájmem a velmi osobním přístupem. Všechny oddíly nejsou sice stejně dúkladně zpracovány, žádný důležitý prvek však není opomenut. Pokud jsem našel v celé práci nějaké nějaké k diskozi vhodné, nebo ne zcela vyjasněné pasáže, upozornil bych na toto: — str. 53: u presentace funkce domu bych doplnil ochranu před povětrnostními podmínkami, vytvoření soukromí,ochranu před agresivitou okolí, skladování životních potřeb Za zajímavé a původní v hledání přirozeného názoru na souvislost mezi stromem a obydlím považuji zapojení dětské fanfazie a vjádření tohoto vztahu kresbou. -savas Závěrem je možné konstatovat, že z celé práce vyplývá, že autorka je svým myšlením vhodným typem pro vědeckou práci, je zkoumavá a přemýšlivá. Shromáždila celou řadu faktů ‚ doplnila je vlastní zkušeností a obohatila problematiku novými úvahami a názory. Závěrem prohlašuji, že dizertační práci doporočuji k obhalobě. V Brně, 9.11.2011 Zdeněk Muller

Navrhovaná známka

eVSKP id 32367