SEDLÁČEK, M. Využití cenové diskriminace produktu na mezinárodním trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Autor si pro zpracování zvolil netradiční téma, které ale plně koresponduje s profilem absolventa. K řešení přistupoval aktivně. Bohužel práce vznikala bez dostatečného časového předstihu, tedy ne všechny připomínky se daly aktivně zapracovat. K předloženému textu mám následující výhrady: 1. Vícefaktorová regrese mohla být doplněna i o jiné proměnné. Autor zde uvedené proměnné zdůvodňuje, postrádám ale širší napojení na již publikované práce pro potvrzení správné volby proměnných. 2. Ekonomické vyhodnocení obsahuje hodně konstatování, kde autor pouze předpokládá či odhaduje. Inženýrský přístup by měl být ale postaven na predikci formou numerických nástrojů. Tedy, každá odhadnutá hodnota mohla být pomocí numerických nástrojů počítána či simulována. V rozhodnutí by pak šlo tyto dva přístupy porovnat. 3. Výhrady mám i k formální stránce práce. Autor se dopustil drobných stylistických prohřešků. Ale např. na straně 79 je přímo v textu odkaz na nefunkční odkaz. Těchto pochybení by se inženýrská práce měla vyvarovat. Práci doporučuji k obhajobě s výše uvedeným hodnocením. Z důvodu objektivity jako vedoucí otázku k obhajobě nepokládám.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zinecker, Marek

V závěru práce uvádíte, že jejím hlavním limitem je "práce s předpoklady a odhady budoucích výsledků, které není možné v rozsahu dané práce relevantně empiricky prověřit". Jaké metody ověření těchto výsledků by přicházely v úvahu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 139314