LEDNICKÝ, J. Ovlivnění funkce tepelné spouště výkonového jističe pro různé přípojné systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Lukáš

Student zpracovával bakalářskou práci na téma: “Ovlivněním funkce tepelné spouště výkonového jističe pro různé přípojné systémy”. Na těchto přípojných systémech provedl několik oteplovacích zkoušek a následně je doplnil o výpočetní analýzu v program SOLIDWORKS – Flow Simulation - rozložení teplotních polí na vlastní proudové dráze jističe. Poznatky, které získal z oteplovacích zkoušek, převedl do výpočetního programu a získal tak podrobný diagram oteplení odpovídající vstupním datům z měření. Celkově tuto problematiku zvládl. Na konzultace docházel pravidelně a velmi pečlivě pracoval s dostupnou literaturou. Student splnil zadání bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Vetiška, Vojtěch

Předložená bakalářská práce se zabývá ovlivněním funkce tepelné spouště výkonového jističe pro různé přípojné systémy. Práce se dá rozdělit do tří základních částí. V první části autor nastiňuje rozdělení elektrických přístrojů a dále se zabývá problematikou šíření tepla v přístroji. Druhá část práce se zabývá měřením předloženého vzorku jističe. Je provedena sada oteplovacích zkoušek s různými přívodními systémy a dvěma druhy připojovacích vodičů. V této kapitole jsou rovněž uvedeny výsledky měření a jejich porovnání. V poslední čísti práce je pak provedena simulace proudové dráhy předloženého jističe v programu Solidworks Flow. Na závěr této části je uveden graf číslo 8 s výsledky oteplení a úbytku napětí. Tento graf je však matoucí, protože autor uvádí oteplení a úbytek napětí v jednotlivých měřených bodech ale v práci chybí vyznačení těchto bodů na simulované proudové dráze. V závěru práce autor shrnuje dosažené výsledky. Celá práce pak obsahuje velké množství obrázků, které budí dojem umělého navýšení počtu stran. Jinak je práce po odborné stránce na dobré úrovni. Student splnil cíle zadání. Doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 86951