KLUSÁČEK, D. Multifunkční lopata 4 v 1 pro nakladač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení multifunkční lopaty 4v1 pro kolový nakladač. Rámcově je práce členěna logicky a přehledně. Diplomant ve své práci předkládá vlastní konstrukční řešení zadaného úkolu. Úvodní část je věnována stručné rešerši obdobných typů lopat, které mají i jiné funkce než běžné nakládací lopaty. Následuje specifikace typu stroje, pro který je navrhovaná lopata primárně určena. Při návrhu vlastní koncepce je podrobně zdůvodněna volba jednotlivých komponent. Vše je doloženo velmi solidními obrázky z modelu zařízení, který diplomant vytvořil. Následuje výpočtový návrh lopaty včetně návrhů potřebných hydromotorů. Poté je provedený výpočet sil, které zatěžují lopatu v různých pracovních režimech. Tyto síly jsou následně využity v pevnostní analýze, kterou diplomant provedl pomocí Autodesk Nastran. Součástí práce je i rozsáhlá výkresová dokumentace obsahující výkres sestavy, podsestav a výrobní výkresy. Práce je zpracována velmi pečlivě a přehledně a nemám k ní kromě nevhodně uvedeného abstraktu žádné zásadní výhrady. Student svoji práci se mnou, jako vedoucím práce, pravidelně konzultoval. Předložená práce je původní a zcela splňuje požadavky zadání. Má jednoznačně nadprůměrnou úroveň. Diplomant ve své práci prokázal velmi dobrou znalost studovaného oboru a schopnost budoucí samostatné konstruktérské práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Michele, Jiří

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lopaty 4v1 pro stroj Volvo L150. Při své práci se autor pokouší využívat znalostí získaných jak v průběhu svého studia, tak i v rámci aktivního přístupu při konzultacích. Po velmi stručném úvodu autor velice stručně popisuje i cíle práce. V krátké a obecné rešerši lopat mi chybí více konkurenčních variant provedení lopat 4v1. Abstrakt je trochu krkolomný a anglický překlad technicky nepřesný. Některé kapitoly práce jsou lehce nepřehledně zařazeny jako kapitoly první úrovně, ačkoliv některé spadají pod cíle práce první úrovně a jiné by stačilo spíše jako dílčí podkapitoly (2,3,5,6,7,8). Autor ve vlastním návrhu zařízení popisuje a odůvodňuje jednotlivé komponenty lopaty na velmi přehledných obrázcích z 3D modeláře v kontrastním vybarvení. Výpočtová část analytická obsahuje převážně triviální výpočty, které jsou však podstatné pro konstrukční návrh lopaty. MKP výpočet se zdá být proveden korektně, ačkoliv zřejmě s nižší přesností - 10 mm hrana sítě není pro tenkostěnný svarek mnoho. Autor příliš nepopisuje nastavení řešiče, kvalitu síťování atd. Dosažená bezpečnost 1.3 pro kritický stav zatížení je akceptovatelná. Ve výkresové dokumentaci jsou díly a sestavy logicky členěny dle postupu výroby, 3D model lopaty je detailně propracován na dobré úrovni. Výkresy neobsahují fatální chyby, které by nešly ošetřit technologickým postupem výroby. Drobné nedostatky se najít dají - výkres 1-2-3 - dno - nepřehledné bez označení rozvinutého pohledu, Výkres 1-2-0 - chybějící geometrická tolerance na souosost upevňovacích otvorů s protikusem 1-1-0, kde by též byla vhodná geometrická tolerance polohy ložné plochy pro hydromotory. Práce jako celek působí dobrým, stručným dojmem. Je nepochybně originální a s výsledkem na solidní úrovni. Navržená lopata je výrobek s nestandardní koncepcí, u které ověřuje a ukazuje potenciál pro využití v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 148502