ŠPAČEK, M. Vývoj energetického mixu v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Elbl, Patrik

Špaček Michal se ve své bakalářské práci zabýval vývojem energetického mixu v České republice a porovnáním energetického mixu ČR se čtyřmi vybranými státy. V úvodní části je detailně a velmi přehledně popsán historický vývoj instalovaného výkonu v elektrizační soustavě ČR. Následují kapitoly zabývající se současným a budoucím stavem, doplněné o vlastní pohled na danou problematiku. Závěrečná část práce pojednává o energetickém mixu Slovenska, Německa, Polska a Dánska a jejich porovnání s ČR. Student v průběhu zpracování bakalářské práce pracoval systematicky, iniciativně, využíval získaných znalostí a pravidelně postup řešení konzultoval s vedoucím práce. Práce je zpracována na vysoké odborné úrovni, s minimem chyb a překlepů. Autor využívá 79 zdrojů informací, které dokázal přehledně zpracovat a interpretovat do velmi čtivé formy. Jediným nedostatkem je horší kvalita některých obrázků/grafů, které student mohl vytvořit vlastní, aby tak zvýšil jejich kvalitu. Předložená práce splnila všechny požadavky kladené na závěrečnou práci bakalářského studia, a proto práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sitek, Tomáš

Cílem bakalářské práce Michala Špačka bylo nastínit historický vývoj české energetiky, kriticky zhodnotit její současný stav a srovnat ji s politikami jiných evropských států. V úvodu práce se student zabývá historickým vývojem energetického mixu na území dnešní České republiky od prvních elektráren na konci 19. století až po současnost. Podrobně je zde rozebrána Státní energetická koncepce, která predikuje vývoj spotřeby a výroby elektřiny až do roku 2040. V druhé části práce je energetický mix ČR srovnán s koncepcemi Slovenska, Polska, Německa a Dánska. Pro každou zemi je také nastíněn předpokládaný budoucí vývoj, ve všech případech ovlivněný členstvím v Evropské unii. Práce je uspořádána přehledně a logicky. Kvalita obrázků je dostatečná, přesto bych ocenil úpravu některých grafů do jednotného formátu s textem. Všem grafům by rovněž přidalo na kvalitě, pokud by nebyly vloženy jako obrázek. Tabulky 2.2, 2.3 a obrázek 2.2 přesahují přes okraje stránky. Zhodnocení stavu ostatních států je v práci postupně na třech místech, takže se informace poněkud opakují. Oceňuji však v práci patrný vlastní názor studenta na danou problematiku. Použité zdroje jsou převážně internetové, což lze ale vzhledem k danému tématu pochopit. Počet překlepů je minimální. Student splnil všechny předepsané náležitosti kladené na tento typ práce. Cíle práce byly splněny, a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132245