FLEK, P. Řídicí jednotka ostření pro optický mikroskop [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Adámek, Martin

Řešitel měl za úkol navrhnout a realizovat jednotku řízenou modulem řady Arduino pro ovládání ostření optického mikroskopu JENAVERT (Carl Zeiss). Ze zadání vyplýval úkol prostudovat problematikou pozorování objektu pomocí optického mikroskopu, vytváření fotografií těchto objektů s velkou hloubkou ostrosti a s vývojovou deskou řady Arduino. Tyto teoretické části zpracoval student samostatně s použitím jím vybrané i vedoucím doporučené literatury. V praktické části práce realizoval student sám funkční vzorek ovládací jednotky pro řízení ostření optického mikroskopu JENAVERT. K vlastní práci přistoupil student iniciativně. Sám navrhl a realizoval jednotlivé části zařízení, které dále samostatně otestoval. Během řešení této práce student prokázal samostatnost, dobré teoretické i praktické znalosti programování a základních znalostí obvodů. Pravidelně konzultoval vzniklé problémy u vzniklých technologických komplikací. Zadání bylo beze zbytku splněno, včetně realizace funkčního vzorku. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji studenta přijmout k obhajobě s uvedeným hodnocením.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Řezníček, Michal

Student se ve své práci zabýval návrhem a realizací řídicí jednotky pro ostření optického mikroskopu, za účelem pořizování snímků s velkou hloubkou zaostření. K předložené práci mám ve větší míře ponejvíce formální připomínky. Celá práce je poměrně stručně sepsána a zmiňované témata jsou popisována dosti okrajově. Taktéž članění kapitol a kvalitě obrázků student nevěnoval příliš pozornosti. Naopak praktickou část práce (realizační) shledávám velmi zajímavou a na dobré odborné úrovni. Student úspěšně navrhl a realizoval úpravy materiálového mikroskopu a doplnil jej o řídicí jednotku, které zvýšily jeho užitnou hodnotu. Velmi dobře je řešen systém práce se zařízením, které zohledňuje zkušenosti a potřeby z jeho provozu v laboratoři. Konstatuji, že student splinil v plné míře zadání své práce a proto ji doporučuji k obhajobě s bodovým hodnocením 86 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 94118