HAVELKA, M. Proces dekomprese v hydraulických systémech tvářecích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pochylý, František

Diplomová práce byla vypracována dle zadání v plném rozsahu. Autor provedl rozsáhlou studii s využitím dostupné literatury i zkušeností z technické praxe. Spolupracoval s řadou odborníků z odboru, praxe i dalších vysokých škol, zejména s VŠB-TU Ostrava. Vypracoval diplomovou práci na vynikající úrovni a poukázal na problematiku ventilů, která doposud nebyla řešena. Výsledky diplomové práce budou mít mimořádný význam jak při dalším výzkumu, tak při realizaci hydraulických soustav. Diplomant pracoval velmi iniciativně a vždy se snažil proniknout do podstaty problému. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Habán, Vladimír

Diplomant se ve své práci zabývá prouděním oleje ve ventilu při velkém tlakovém spádu. V rámci diplomové práce prováděl výpočty proudění oleje pomocí CFD softwaru ANSYS Fluent a to s uvažováním stlačitelné kapaliny i s vlivem obsahu vzduchů v oleji. Vliv stlačitelnosti modeloval pomocí vlastní funkce UDF. Modelování proudění ventilem bylo i s kavitačním modelem, který diplomant prvně testoval na jednoduchém případu se clonou. Diplomová práce je přehledně a srozumitelně napsaná vhodně doplněna obrázky. Práce s literaturou je na požadované úrovni, lze předpokládat využitelnost této diplomové práce v praxi. Nemá být ve vztahu 9 záporné znaménko. Graf 6.1 možná by bylo pro proležení lepší využit funkce Q=a*dp^b, která má jen dva stupně volnosti. Nebylo by výhodnější uvádět tlak v kPa nebo v MPa, pro tlaku kde jsou řádově MPa. Diplomant odevzdal velmi nadprůměrnou práci, tuto práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení a podepsání práce udělit autorovi titul strojní inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83665