KAMENICKÁ, P. Způsoby upínání nástrojů a obrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Zadané téma je vypracováno celkově přehledně. Autorka se postupně zaměřila na rozbor upínání při obráběcích procesech, jak z hlediska strojů, tak nářadí, tak i obrobků. Na tuto sestavenou teoretickou databázi pak navazuje představení případů upínání z prostředí strojírenské firmy. Na základě osobního praktického přístupu je problematika názorně dokladována. V závěru bakalářské práce je mimo jiné posouzen v obecnějším pohledu reálný stav versus teoretické zásady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pekárková, Eva

Práce byla zpracována pečlivě a svědomitě na velmi dobré grafické a pravopisné stránce. Bylo dosaženo všech cílů práce. V prvních třech kapitolách autorka shrnuje nejrozšířenější způsoby upínání nástrojů a obrobků. Ve čtvrté kapitole je uveden rozbor upínání nástrojů a obrobků v konkrétní společnosti s následnou diskuzí. Praktická část mohla být více rozebrána a porovnána s moderními způsoby upínání. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64657