PUCHÍROVÁ, S. Příprava a charakteristika materiálů na bázi chitosanu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kovalčík, Adriána

Predložená diplomová práca bola zameraná na prípravu biodegradovatelných hydrogélov modifikovaných chitosanom za účelom získania antimikrobiálnej účinnosti. Dôležitou častou práce bolo posúdenie viskoelastických vlastností a stanovenie stupňa napučiavania pripravených hydrogélov. Experimentálna časť si vyžadovala zvládnuť techniku prípravy hydrogélov, reologického stanovenia ich viskoelastických vlastností a stanovenie antimikrobiálnej účinnosti pripravených hydrogélov. Študentka prácu v laboratóriu zvládla bez väčších problémov. Ďalej pri písaní rešerše preukázala dobrú orientáciu v literatúre. Získané poznatky z literatúry bez problémov aplikovala aj do svojej experimentálnej práce. Pri riešení svojej práce bola študentka aktívna a využívala konzultácie. Ciele práce boli splnené. Diplomová práca je napísaná prehľadne a logicky. Interpretácia výsledkov a diskusia je zvládnutá na výbornej úrovni. Vzhľadom k vyššie vymenovaným skutočnostiam, odporúčam prácu k obhajobe a hodnotím ju celkovo známkou výborne (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalina, Michal

Diplomová práce Bc. Simony Puchírové se zaměřuje na problematiku přípravy několika typů biokompatibilních hydrogelů s obsahem chitosanu. V navazujících experimentech se pak studentka u vybrané sady hydrogelů zabývá charakterizací botnacích a viskoelastických vlastností a studuje také antimikrobiální účinky těchto systémů. Diplomová práce v rozsahu 65 stran je formálně správně rozdělena na jednotlivé dílčí části (teorie – 14 str., experimentální část – 7 str., výsledky a diskuze – 25 str., závěr – 2 str.). Doporučil bych oddělit rešerši aktuální literatury do samostatné kapitoly, což je ostatně prvním bodem i v zadání diplomové práce. Chybí mí rovněž souhrn teorie k antimikrobiálním testům (opět jen částečně zmíněno v kapitole zaměřené na definici chitosanu) či postup výpočtu stupně nabotnání (prezentovaného na Obr. 22). Jinak je práce z hlediska typografie a po formální stránce psaná až na drobné detaily (nadpisy se číslují jen do 3. úrovně, závorky by neměly být kurzívou, jednopísmenné předložky a spojky na konci řádku, nejednotný styl vzhledu grafů v diskuzi výsledků) velmi dobrou a čtivou formou bez věcných nedostatků. V rámci práce je formálně správně citováno dle ČSN ISO-690 celkem 81 zdrojů odborné literatury, což je na běžnou úrovně diplomových prací vysoké číslo a svědčí o studentčině dobré orientaci ve studované problematice. V experimentální části práce studentka prezentuje poměrně velké množství experimentálních dat, kdy se nejprve zaměřuje na přípravy hydrogelů na bázi agarosy, alginátu a PVA a posleze rovněž těchto systémů s přídavkem chitosanu. Pozitivně hodnotím diskuzi výběru vzorků alginátových a agarozových hydrogelů pro další experimenty. U PVA hydrogelů zejména z reologické charakterizace a fotografii je zřejmě, že nedošlo k vytvoření trojrozměrné síťové struktury (pouze v případě 6% PVA s chitosanem v poměru 9:1 je v datech jistý náznak). Studovaných systémů a matric je velké množství, možná by bylo výhodnější se více zaměřit na optimalizaci výběru receptury a poměru složek u jednoto typu hydrogelové matrice (přítomnost bublinek – otázka č. 3). Studentka dále v práce vhodným způsobem diskutuje a interpretuje jednotlivá data v souvislostech. V případě dat z FTIR je diskuze zúžena pouze na vzorek agarosového gelu s a bez chitosanu. Závěrem musím podotknout, že studentka získala velmi zajímavý a poměrně obsáhlý soubor experimentálních dat, která jistě poslouží jako dobrý odrazový můstek pro navazující výzkum v oblasti hydrogelových systémů s antimikrobiálními vlastnostmi. Diplomovou práci Bc. Simony Puchírové doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit stupněm „velmi dobře“ (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 138221