BÁRTA, J. Malé asynchronní motory pro specifické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hájek, Vítězslav

Studenta jiřího Bártu jsem převzal pro vedení diplomové práce poněkud později. Student porozumněl zadání, byl několikrát na konzultaci, vypracoval diplomovou práci. Vzhledem k jeho omezeným časovým možnostem je diplomová práce na potřebné úrovni a mohu ji doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Janda, Marcel

Student zpracovával diplomovou práci na téma Malé asynchronní motory pro specifické aplikace. Práce je rozdělena mezi několik kapitol. První část práce je věnována asynchronním motorům se stíněným pólem. Další kapitola se zabývá jednofázovým asynchronním motorem s pomocným vinutím. Poslední dvě kapitoly jsou zaměřeny na simulaci a měření jednofázového motoru. Co se týká zpracování práce, je velmi stručná (cca 7 stran textu bez obrázků po vykopírování) s obsahem velkého množství obrázků . Tyto obrázky jsou ve špatné kvalitě a velmi velké. Z toho může čtenář nabít dojmu, že byla práce takto uměle natažena do požadovaného rozsahu. První bod zadání, tedy zhodnoťte možnosti použití speciálních motorků, se mi nepovedlo v práci najít. Druhý bod zadání je zaměřený na měření charakteristik. V diplomové práci je tomuto bodu věnována kapitola 4.2. Samotné vyhodnocení měření se zde omezilo na jednu tabulku a jeden graf. Není zde uvedena žádná diskuze výsledků, porovnání, nebo vyhodnocení hodnot. Kromě měření je v práci jedna kapitola věnována simulaci motoru v prostředí RMxprt. Celá tato kapitola se omezila na několik odchycených obrazovek z prostředí výpočetního programu a několik odrážek s nastavenými parametry stroje. Výsledky výpočtu jsou zde zobrazeny opět na grafech odchycených z obrazovky. Chybí veškeré vyhodnocení výsledků, porovnání s měřením. K třetímu bodu jsem nalezl pouze několik vět v závěru, které jsou silně nedostačující. Všeobecně musím konstatovat, že student nesplnil ani jeden bod zadání. Práce je po rozsahové, formální a stylistické stránce velmi slabá. Dle mého názoru student vypracoval dokument, který nesplňuje požadavky na diplomovou práci, a tedy ji nemohu doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
20

Otázky

eVSKP id 91878