LOJEK, S. Zabezpečená správa síťových klientů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Frolka, Jakub

Práce je zaměřena na vzdálenou instalaci softwaru na PC, pomocí balíčku MSI a GPO politik. Student splnil zadání. Student si zprovoznil testovací prostředí a ověřil funkčnost vzdálené instalace balíčků, které vytvořil. Po formální stránce je v práci větší množství překlepů. Student během semestru téměř pravidelně konzultoval mailovou formou. Mohlo být více osobních konzultací nad praktickou částí. Navrhuji hodnocení B/85b.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Blažek, Petr

Předložená bakalářské práce se zabývá tvorbou a editací MSI balíčků pro implementaci na OS Windows. V práci jsou popsány programy pro tvorbu MSI balíčku a jejich použití pro různé typy programů. Zadání práce je splněno v celém rozsahu. Připomínky bych měl k odbornému a formálnímu zpracování práce. Z odborného hlediska bych uvítal bližší popis použitých programů pro tvorbu a editaci MSI balíčků. Z formálního hlediska práce obsahuje překlepy a v některých částech neodborné vyjadřování. Z celkového pohledu práce prokázal student dostatečné znalosti a dovednosti při vypracování práce. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením B/85 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 93666