KELBL, M. Výroba odlitků ze slitin na bázi Cu-Ni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Záděra, Antonín

Práce byla zaměřena do technologie tavení, metalurgického zpracování i odlévání odlitků ze slitin mědi a niklu. Teoretická i praktická část práce byla zaměřena do ověření vlivu oxidačního tavení a vakuové metalurgie na vlastnosti vybrané Monelové slitiny a slitiny Cu s příměsí cca 30 % niklu. Jedná se o práci, která nebyla v podobném rozsahu a zaměření v ČR dosud řešena. Jedná se o původní práci, která v teoretické části vychází z celé řady literárních zdrojů a v praktické popisuje výsledky a průběhy 4 taveb vybraných materiálů. Jedná se o velice důležité výsledky, které je možné aplikovat ve slévárenské praxi při zavádění výroby odlitků z těchto slitin. Vlastní práce popisuje všechny důležité poznatky a zhodnocení výsledků vlastních taveb, které tvoří komplexní přehled dané problematiky. Práce je vypracována zcela samostatně, přehledně na dobré jazykové i odborné úrovni. Závěry jsou jasně a srozumitelně formulovány. Výsledky práce budou uplatněny při zavádění výroby náročných odlitků z těchto slitin ve slévárně C.O.B., se kterou autor práce v průběhu jejího řešení i spolupracoval. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kaňa, Václav

Předložená práce se zabývá slitinami mědi s niklem (mědinikl) a slitinami niklu s mědí (monel). Především pak jejich metalurgií a jejím vlivem na výslednou kvalitu odlitků. Práce je pěkně zpracovaná, přehledně a logicky rozčleněná do jednotlivých kapitol. Vlastní text zaujímá 78 stran, použito je 114 obrázků, 33 tabulek a čerpáno je z celkem 52 literárních pramenů. Poslední tabulka má číslo 31, ale označení tab. 15 a tab. 22 je v práci použito dvakrát, proto je tabulek ve skutečnosti o 2 více. Literárních zdrojů je sice v seznamu literatury uvedeno 52, ale v textu nebyl nalezen odkaz na literaturu [49]. Co se týká chyb, práce neobsahuje žádné podstatné odborné chyby. Po stylistické a pravopisné stránce je to už trochu horší. Vyskytují se překlepy a občas i pravopisné chyby. Někdy také poněkud „kostrbatá“ skladba vět. Občas text odkazuje na špatný obrázek, stranu nebo neexistující kapitolu. Z dalších chyb lze uvést: - mnoho tabulek je psáno velmi malým písmem a navíc jiným fontem než zbytek práce - v obrázcích a zejména v grafech je velmi často použit popis v angličtině - na str. 59 v tab. 20 a na str. 74 v tab. 28 mi nesedí výpočty propalů či přípalů prvků. Můžete to prosím objasnit? - na obrázcích z EDX analýz je označení analyzovaných míst tak malé, že je zcela nečitelné. Pak není možné rozlišit která analýza patří ke kterému místu na snímku. - ohledně zvýšení obsahu Fe v posledních vzorcích z některých taveb. Byly tyto vzorky odebírány z pánve? Jaká byla použita licí pánev a nebyla kontaminovaná železem? Přestože tyto chyby mírně snižují úroveň této diplomové práce, její cíle byly splněny. Práci hodnotím jako velmi kvalitní a zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139821