KLEIN, T. Vytvoření měřicího zařízení pro sledování teploty v elektrických strojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Janda, Marcel

Student se ve své bakalářské práci zabýval problematikou měření teploty v elektrických strojích. Seznámil se s metodami a postupy při měření teploty v elektrických strojích. Dále provedl měření oteplovacích charakteristik na asynchronním motoru. V poslední části své práce navrhl modul pro měření teploty, který využívá bezdrátového přenosu dat. V průběhu práce získal dobré teoretické znalosti z oblasti teplotních polí, měření a návrhu desek plošných spojů. Student velmi dobře využíval dostupné literatury a pravidelně docházel na konzultace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Skalka, Miroslav

Student zpracoval bakalářskou práci na téma: Vytvoření měřícího zařízení pro sledování teploty v elektrických strojích, která je rozdělena do tří základních částí. Nejprve autor popisuje metody měření teplotních polí, následně provede měření teploty na konkrétním stroji a nakonec provede návrh možného přípravku pro vzdálené měření teploty. V práci se vyskytuje mnoho drobných překlepů, autor dále používá neodborné výrazy, u několika výpočtů nejsou uvedeny jednotky, v obrázku 6 (který představuje graf průběhu oteplení) chybí popisy os tak i samotného grafu. V případě výpočtu a znázornění chyb měření by bylo vhodnější použití grafické interpretace než-li pouze tabulkového výpisu hodnot. Mou největší výtkou k práci je literatura a zpracování citací. Citace v určitých částech práce zcela chybí a když už jsou uvedeny, tak nejsou v souladu s platnými normami ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (autor používá odkazy, které neodkazují na použitý text). Práce budí dojem, jakoby byla seskládána z několika různých zdrojů, avšak samotná práce studenta není v práci přiliš patrná. Interpretace dosažených výsledků je shrnuta pouze do několika řádků a nemá téměř žádný vypovídací charakter.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 8/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Formální zpracování práce F 3/10
Navrhovaná známka
D
Body
66

Otázky

eVSKP id 27821