VIČAR, P. Měření teploty ve fotovoltaických systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Aleš

Úkolem studenta v diplomové práci bylo navrhnout systém pro měření teploty v rozsahu dosažitelných reálných hodnot při provozu fotovoltaického systému, provést na tomto systému měření a nakonec vyhodnotit využitelnost tohoto systému v praxi. Student Bc. Pavel Vičar navrhl a sestavil systém pro měření teploty na fotovoltaickém systému včetně uložení dat a jejich přesun do PC. Diplomová práce je zpracována v rozsahu 42 stran včetně seznamu použité literatury a použitých zkratek. Práci student rozčlenil do pěti hlavních kapitol. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky fotovoltaických systémů, jejich složení, typy, princip solárních článků a jejich parametry. Dále teoretická část zahrnuje úvod do problematiky měření teploty. V praktické části se student věnuje návrhu a realizaci samotného měřicího systému. Měření a následné vyhodnocení využitelnosti tohoto systému provedeno nebylo. Požadavky zadání student ne zcela splnil. V práci postupoval samostatně, avšak jeho aktivita během řešení nebyla dostačující, za celý rok jsem studenta viděl přibližně čtyřikrát a to včetně odevzdání diplomové práce. Vnější a grafické zpracování práce je na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Předložené diplomová práce a její zpracování splňují požadavky kladené na diplomovou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě s celkovým hodnocením studenta známkou d o b ř e.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Vaněk, Jiří

Student se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá návrhem systému pro měření teploty v rozsahu dosažitelných reálných teplotních hodnot při provozu fotovoltaického systému. Práce je zpracována v rozsahu 43 stran včetně seznamu použité literatury, zkratek a symbolů, a seznamu příloh. Přílohy jsou dále uvedeny na dalších 6 stranách. Práce je rozčleněna do pěti hlavních kapitol. V prvních kapitole se student zabývá teorií fotovoltaiky a měření teploty. V následujících kapitolách se student věnuje návrhu systému, popisu obvodového řešení a softwarem. Postrádám popis nastavování pracovních bodů (oživování) obvodů a výsledky a vyhodnocení reálných měření. Bohužel práce neobsahuje ani simulace obvodu v návrhových systémech, proto nelze určit funkčnost navrhovaného zařízení. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Práci lze vytknout nekvalitní tisk obrázků v první kapitole, které jsou převzaty z internetu a nejsou v tiskové kvalitě, a typografiké chyby.. I přes tyté výtky předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a zadání diplomové práce bylo částečně splněno. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou Dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Formální zpracování práce A 10/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 31821