NĚMEC, I. IoT pájecí stanice a technologická hlediska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadání diplomové práce "IoT pájecí stanice a technologická hlediska" vycházelo z potřeb průmyslové praxe. Aktivita studenta během řešení a zpracování práce byla na velmi dobré úrovni. Student se pravidelně účastnil konzultací a diskutoval řešenou problematiku. Byl samostatný při řešení práce. Při řešení diplomové práce prokázal student vysokou odbornou úroveň, soustředěné zaujetí úkolem a předpoklady pro systematický přístup. Práce je zpracována přehledně a formálně správně. Literatura byla během řešení používána. Zadání diplomové práce bylo splněno v plném rozsahu a v mnohých směrech překročeno. Výstupy a poznatky z diplomové práce mohou být využity pro průmyslové aplikace, zejména pro evaluaci procesních operátorů při ručním pájení. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Špinka, Jiří

Diplomová práce pana Ivo Němce se zabývá problematikou pájecích stanic s výhledem na použití v sytému nazývaném Internet věcí IoT. 1. Náročnost zadání Zadání diplomové práce pana Němce vychází z podobné bakalářské práce téhož autora se záměrem rozšířit, zdokonalit poznatky a zjištění o stabilitě ručních pájecích procesů pájení pomocí hrotů. Práce byla zaměřena na zjišťování technologického průběhu a reprodukovatelnosti ručního pájení pomocí stanice Hakko FN -1010, zabývala se také srovnáním jednotlivých čistících procedur pro pájecí hroty. 2. Splnění požadavků zadání Předložená práce splňuje požadavky zadání. 3. Rozsah předložené práce Práce má vyváženou teoretickou a praktickou část, její rozsah odpovídá požadavkům na diplomovou práci. V práci jsou podrobně uvedeny teplotní i energiové poměry pro použité technologické postupy pájení. 4. Připomínky a dotazy k předkládané práci: S postupem prací a experimentů i jejich vyhodnocením lze souhlasit. Zajímavá je možnost zjištění přestupu tepelné energie od sousedních již zapájených plošek do pájeného místa na desce plošného spoje. 5. Formální úroveň práce Předkládaná práce má vysokou formální textovou i grafickou úroveň. 6. Realizační výstup Z práce vyplývají konkrétní dobře využitelné výstupy, na které se dá, při pokračování prací v této oblasti, navázat. 8. Závěrečné hodnocení Uvedené připomínky ukazují na odpovídající úroveň a výsledky práce. Celá práce je vyvážená a je přínosem pro poznatky o ručním pájení. Návrhy uvedené v závěru lze dobře akceptovat. Student prokázal schopnosti inženýrského myšlení. Doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 142329